ابتکار: سند «ارتقای وضعیت زنان و خانواده» در همه استانها باید تدوین شود

Iran Newspaper - - News -

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: استفاده از تــوان اجرایــی و علمــی زنــان بــرای توســعه بیــش از پیش کشــور ضروری است و تمام استانهای کشور باید با مشارکت دانشگاه و دستگاههای مرتبط «سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده» خود را تدوین کنند. بهگزارش ایســنا، معصومه ابتکار در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه یزد که با دســتور کار تصویب «ســند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استانهای کشور» برگزار شد، بیان کرد: استان یزد، چهاردهمین استانی است که این سند راهبردی و ملی در آن تصویب و اجرایی میشود؛ 12.4 درصد مدیران استان یزد، زنان هستند که رتبه این استان را در سطح ملی به جایگاه هشتم ارتقا داده است. ابتکار در ادامه، حمایــت و تقویت اســتفاده از زنان در امــور اجرایی را یکــی از مهمترین اقدامات و سیاستگذاری­هایی خواند که از ابتدا در نظام انقالب اسالمی ایران مدنظر مسئوالن دوران مختلــف قرار گرفته اســت. معاون رئیس جمهوری در امــور زنان و خانواده در ادامه عدالت را یکی از مهمترین اهداف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دانست و بیان کرد: عدالت جنسیتی از جمله ابعاد عدالت در قانون اساسی است و این مهم به عهده دولت، گذاشته شده است. وی مدیریت آمار تفکیک به جنس را از جمله اقدامات انجام شده و در دستورکار نهاد ریاست جمهوری ذکر کرد و گفت: تمام استانهای کشور باید با مشارکت دانشگاه و دستگاههای مرتبط «سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده» خود را تدوین و اجرایی کنند.

ابتکار تدوین طرح اشتغال زنان با استفاده از الگوی موفق جهاددانشگا­هی را از جمله اقدامات مؤثر و مهم نهاد ریاســت جمهوری دانست و بیان کرد: حمایت از ایدههای برتر در این حوزه یکی از اولویتهای اجرایی و مدیریتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.