10 میلیارد تومان هزینه شهرداری تهران برای پیادهروی اربعین

Iran Newspaper - - News -

اعضای شــورای شــهر تهران با یک فوریت پیشنهاد شــهرداری برای هزینه کرد 10 میلیارد تومان در مراســم پیاده روی اربعین موافقت کردند. صبح دیروز الیحه پیشنهادی شهرداری تهران در مورد هزینههای پیاده روی اربعین روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و مظاهریان معاون برنامهریزی شهردار با بیان اینکه پیاده روی اربعین یکی از اتفاقات مهمی اســت که شــهرداری نمیتواند به آن بیتوجه باشــد، گفــت: شــهرداری تهران بنــا به مســئولیت اجتماعــی کــه دارد در اتفاقاتی همچون زلزله کرمانشــاه و سیل گلستان نیز پیشــقدم بوده است و برهمین اساس امــروز الیحــهای را با قید یک فوریت تقدیم شــورای شــهر کرده که براســاس آن به شهرداری اجازه دهد تا سقف 10 میلیارد تومان برای پیاده روی اربعین هزینه کند. وی افزود: براساس پیشبینیهای انجام شده بسیاری از این هزینهها صرف رفت و روب و پاکیزگی مســیر خواهد شد. بهگزارش ایســنا، نهایتاً اعضای شورای شهر با تصویــب یــک فوریت ایــن الیحه برای تعییــن 10 میلیــارد تومان برای پیــاده روی اربعینمواف­قتکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.