بیش از 00۸ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کرده اند

Iran Newspaper - - News -

دبیرکل جمعیت هالل احمر از افزایش 0۴ درصدی خدمات و تجهیزات هالل احمــر برای پوشــش امــدادی و درمانی اربعین امســال خبر داد. بهگزارش ایســنا، محمودرضــا پیــروی در این بــاره گفت: پیشبینیها از حضور حداقل ســه میلیون زائــر در راهپیمایی اربعین امســال حکایــت دارد. تاکنون نیز بیــش از 00۸ هزار نفر در ســامانه ســماح ثبتنام کردند که با توجه به زمان باقیمانده به نظر میرسد که شمار شرکتکنندگا­ن به سه میلیون نفر برسد. پیروی با بیان اینکه طرح جمعیت هالل احمر برای راهپیمایی اربعین طی 1۲ روز از 13 مهر ماه آغاز میشــود و تا روز ســوم آبان مــاه ادامه خواهد داشــت افزود: در جریــان آن 0۶ مرکز درمانی شــامل درمانگاه، پایگاه و بیمارســتا­ن در مرز و کشــور عراق مستقر خواهند شد. وی با بیان اینکه جمعیت هالل احمر وظیفه درمان زائران ایرانی در خارج از کشور را بر عهده دارنــد، گفت: در همین راســتا نیز تاکنون بیش از 0۶1 تن دارو با ۸1 تریلی به کشــور عراق ارسال شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.