اسپورت (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

«فاجعه»تیتربزرگیا­ستکهاینروز­نامه متمایل به باشگاه بارسلونا برای توصیف شکســت عجیــب 2-0 ایــن تیــم مقابــل تیم کوچــک گرانــادا در دیدارهای شــنبه شــب لیگ فوتبال اســپانیا برگزیده است و عکس مردان مســتأصل بارسا و نفرات شــادمان و موفق گرانادا ضمیمه گزارش ایــن مســابقه شــده اســت. جدیدتریــن حرفهای زیــدان درباره مشــکات رئال مادرید نیز در این نشریه آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.