کوریره دلواسپورت (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

عکســی از شــادی توأمــان آنتونیــو کونتــه، ســرمربی اینترمیــا­ن و روملو لوکاگــو، گلزن بلژیکــی این تیــم طی برد 2-0 شــنبه شــب مقابل آ.ث.میان در دربی بزرگ شهر میان همــراه بــا گزارشــی مبســوط از این مســابقه پرحادثه تبدیــل به گــزارش اول این روزنامه شــده اســت. کوریره بــه دســتاورده­ای عالی لوئیس همیلتون در مســابقات اتومبیلران­ی «فرمــول یک» امســال جهــان نیــز پرداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.