تعداد بلیت براساس تقاضا، در همه استادیومها

Iran Newspaper - - News -

هــر چه به بازی تیم ملی ایران و کامبوج در مرحله مقدماتی جام جهانی2202ق­طرکه8۱مهرد­رورزشگاهآز­ادیتهرانبر­گزارخواهد شد نزدیک میشویم، حساسیت فیفا برای حضور «آزادانه» زنان ایرانی در ورزشــگاه بیشــتر میشــود. همزمان با بیانیه ای که جیانی اینفانتینو رئیس فدراســیون جهانی فوتبال پنجشــنبه گذشــته صــادر کرد و خواســتار حضــور زنان در ورزشــگاهه­ا شــد، هیأتی از فیفا برای بررسی اقدامات ایران برای تسهیل ورود زنان به ورزشــگاه در بازی تیم ملی مقابل کامبوج به ایران ســفر کرده بودند که نتیجه بازدید آنها به ســرعت و در یک بیانیه جدید منعکس شــد. ســایت فیفا با انتشــار گزارشی روشن و صریح درباره موضوع ورود زنان به ورزشگاههای ایران اظهارنظر کرد که در آن آمده است:«هیأتی از کارشناسان فیفا برای گفت وگو در مورد اقدامات طراحی شده به منظور اجازه حضور زنان در استادیومها­ی ایران برای تماشای مسابقات فوتبال به تهرانسفرکر­دند.درکناراینه­یأت،نمایندهکنف­دراسیونفوت­بالآسیانیز­حاضربودو با معاون وزیر ورزش و جوانان ایران و نمایندگان فدراسیون فوتبال جمهوری اسامی ایران با محوریت روابط بینالملل، امنیت و فروش بلیت دیدار و گفتوگو کرد. قرار اســت در تاریــخ 0۱ اکتبر 20۱9 تیمهای ملی ایران و کامبــوج در چارچوب رقابتهای مقدماتــی جــام جهانــی 2022 با هم بازی کننــد و هیأت فیفا همچنین از اســتادیوم آزادی تهران نیز بازرســی کرد. هیچ محدودیتی در تعداد تماشــاگرا­ن زن نباید وجود داشــته باشد و تعداد بلیتهایی که به زنان اختصاص مییابد، باید براساس تقاضا باشد و بس. بازرسیهای موجود نشان داد که هیچ مانع عملیاتی بزرگی برای اجرای ایــن اقدامات در ورزشــگاه آزادی در زمان شــروع بازی وجود ندارد. در همین راســتا، هیأت فیفا مطابق مقررات مربوط به فیفا، در مورد روشهای بلیت فروشی دقیق و همچنین شرایط عملیاتی مورد نیاز نیز صحبت کرده اند. عاوه بر این، هیأت در مورد لزوم افتتاح اســتادیوم برای زنان برای حضــور در بازیهای ملی نیز صحبت کردند. در همین راستا فیفا اعام میکند که بر اساس برنامههای عملیاتی و نتایج بازی 0۱ اکتبر 20۱9 با فدراسیون فوتبال ایران در تهیه پروتکل عملیاتی و الزامات مربوط به آن برای مســابقات لیگ فوتبال ایران همکاری میکند. فیفا همکاری خود با فدراسیون فوتبــال ایــران و نهادهای دولتــی ذیربط را ادامــه خواهد داد تا این تغییــرات مهم را مطابق مقررات فیفا انجام دهد. موضع فیفا محکم و واضح است؛ زنان باید در همه مسابقات فوتبال در استادیومها­ی فوتبال در ایران اجازه ورود داشته باشند.»

در این بیانیه تأکید شــده تعــداد بلیتهایی که به زنان اختصــاص مییابد، باید براســاس تقاضا باشــد و بس. این در حالی اســت که پیش از این غامحســین زمان آبادی، مشاور فدراسیون فوتبال در امور فرهنگی گفته بود:« 2 سکو برای بانوان در نظر گرفتیم. پیش بینی میکنیم که بیش از006۱ نفر از خانمها از این بازی استقبال کنند.» حــاال باید دید با توجه به حضور بازرســان فیفا و نظارت دقیقی کــه روی این موضوع وجود دارد، باز هم تنها به هزار و 600 تماشاگر زن بلیت فروخته میشود یا بر اساس میزانتقاضا­خواهدبود.

گفتنیاستدی­روزدرفاصله­۳ساعتمانده­بهشروعبازی­استقالبراب­رپرسپولیس بلندگوی استادیوم آزادی که در حال ترویج شعارهای فرهنگی بود، خطاب به هواداران حاضر در ورزشگاه اعام کرد: «با توجه به اینکه قرار است در بازیهای بعدی خانمها در بازیهای لیگ و ملی به استادیوم بیایند، از شما خواهش میکنیم رعایت کنید و زمینه را بــرای حضور آنهــا فراهم کنید.» همچنین مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال که دیروز برای تماشای دربی 90 به آزادی رفته بود، درباره مسأله ورود زنان به استادیوم در جمعخبرنگار­انگفت:«برایبازیبا­کامبوجبانو­انمیآیندوا­میدوارمرعا­یتهایالزم صورت بگیرد تا زمینه حضور بانوان خدشــهدار نشــود و نباید فضایی به وجود بیاید که نشود از حضور بانوان در استادیوم دفاع کرد.» در این شرایط سؤال این است چرا خبری که مدتهاســت همه منتظرش بودند از بلندگوی ورزشــگاه اعام شد و از زبان رئیس فدراســیون اعام نشــد که وجهه رسمی داشته باشــد؟ در همین رابطه حسن کریمی، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی پیش از آغاز دربی 90 در ورزشگاه آزادی حاضر و درباره حضور زنان در استادیوم به خبرنگاران گفت: «ما زیرساختهای الزم را به عنوان شــرکت توســعه بــرای حضور بانوان فراهــم کردیم و تصمیمگیری با مراجع قانونی اســت که این مســأله را چطور اجرایی کنند. ما به عنوان شــرکت توسعه آمادگی الزم برای حضور بانوان با ظرفیتهای ممکن را داریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.