کالدرون:بازیکنانمم­ردانهجنگید­ند

Iran Newspaper - - News -

گابریــل کالدرون، ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس از عملکــرد شــاگردانش ابــراز رضایت کــرد و گفت: «بازیکنانــ­م خیلــی مردانــه جنگیدند و بــازی خیلی خوبــی انجام دادنــد. ما بهتریــن دروازهبان آســیا را داریــم که یــک گل را از حریف گرفت. بعد از گل هم مــا بازی خوبی انجــام دادیم و شایســته این پیروزی بودیــم.» او در واکنــش بــه ایــن ســؤال کــه آیا قبــول دارد تیمــش ضعف فنــی داشــت و قبل از بــه ثمر رســیدن گل دو تیم بازی خوبــی به نمایش نگذاشــتند، افزود: «ما در حال تغییر ســبک بازیمان هســتیم اما در این دورهای کــه هســتیم، حتمــاً بایــد پیروز شــویم. من با شــما خیلــی موافق نیســتم و از رونــد تیم راضی هســتم. بازیکنان تعویضی رونــد تیم را بهتر کردنــد و آخریــن تعویضمان هــم گلزنی کــرد و اگر قرار بــود نامها بازی کننــد، عبــدی نبایــد به میــدان میرفت.» ســرمربی پرســپولیس در پایان درخصوص سؤال یکی از خبرنگاران که پرسپولیس با وجود کسب پیروزی نظمی نداشــت و البته اســتقال هم موقعیتی ایجاد نکرد. با این اوصاف آیــا پرســپولیس قرار اســت زیر ســایه این برد پنهان شــود؟ بــا عصبانیت نشســت خبری را ترک کرد و گفت: «فکر میکنم شــما استقالی هستید! این سؤاالتی که میپرسید، حرفهای نیست!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.