صلح و امید

روحانی در آستانه حضور در مقر سازمان ملل اعالم کرد روحانی: طرح «ائتالف امید» و «ابتکار صلح هرمز» را پیش روی جهان میگذارم

Iran Newspaper - - صفحه اول - گزارش سیــاسی مریم ساالری

تجمع سیاســی ساالنه جهان از شنبه گذشــته آغاز شده است و رؤسای جمهوری و برخــی نخســتوزیر­ان و وزرای خارجــه جهــان، کمکــم راهــی فــرودگاه «جــان افکنــدی» نیویورک میشــوند تــا در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی ســازمان ملل حضور پیدا کنند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز امروز (دوشنبه) راهی این سفر میشود و بــا شــعار «ائتــالف امید» و «ابتــکار صلح هرمز» هفتمین ســخنرانی ســاالنه خــود را در صحن مجمع انجــام خواهــد داد. رئیس جمهوری ایران در آســتانه ســفر به ســازمان ملــل با گفتن ایــن جمله که «به جهانیــان اعــالم میکنیم کــه حضور نیروهای بیگانه بــرای آبراههای جهانی، امنیت کشــتیرانی و نفت و انرژی، مشــکلزا اســت اما مســیر جمهوری اسالمی ایران مســیر اتحاد و هماهنگی با کشــورهای منطقه اســت» نشــان داد که در خالل حضورش در نشســت جاری ســازمان ملل پیگیر نظریه ای خواهد بود که پیشــتر (تیرماه ســال )96 ایده ای مشابه آن موسوم به «منطقه قوی تر» را مطرح کرده بود. نظریهای که بی تردید برای تبدیل شدن به یک پارادایم در مناسبات خاورمیانه راه پرپیچ و خمی در پیش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.