جزئیات طرح ایران برای صلح در منطقه

روحانی دیروز عازم نیویورک شد بند 8 قطعنامه 598 مبنای ابتکار روحانی است

Iran Newspaper - - صفحه اول -

طــرح ایــران بــرای برقــراری امنیت و صلــح در منطقــه آنقدر مهم بوده که رئیس جمهوری کشــورمان بــرای رونمایی از آن، تردیدهــا درباره رفتــن یا نرفتن بــه نیویورک را کنار گذاشــت و دیروز عازم امریکا شــد. علی ربیعی ســخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود با اشــاره به برخی کارشکنیها و اعمال محدودیتهای دولت امریکا برای هیأت ایرانی برخــاف ادعاهای آنها مبنی بر دفــاع از آزادی بیان، گفت که «رئیس جمهوری ابتدا تردید داشــت این ســفر انجام شــود یا خیــر و در جلســات مختلف این تردیــد را بیان میکرد و همفکری و همنظری دوستان را میطلبید. اما این سفر انجام شد و دلیل آن هم احقاق حقوق ملت ایران و رساندن پیام کشورمان به مجامع جهانی و افکار عمومی دنیا است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.