تحریم ظریف مشروع نیست

بیانیه تعدادی از اساتید دانشگاه در محکومیت تصمیم امریکا

Iran Newspaper - - صفحه اول -

تعدادی از اســتادان دانشگاه در بیانیهای ضمن محکوم کردن تحریم وزیر امور خارجه کشــورمان از سوی امریکا، مبانــی عدم مشــروعیت این تصمیم را یادآور شــدهاند. به گزارش «ایران»، در متن این بیانیه آمده اســت: اقدام اخیر دولت ترامپ در تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران در چارچوب دستور اجرایی 6۷۸۳۱ صادره از ســوی رئیــس جمهــوری امریــکا نــه تنهــا اقدامی غیر معمول و به دور از هرگونه عرف دیپلماتیک است و بیش از پیش خصومــت دولت ایاالت متحده علیه جمهوری اسامی ایران را نمایان میسازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.