برنامه دولت برای ساماندهی هپکو

ربیعی با اشاره به تشکیل کنسرسیوم اعالم کرد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

سخنگوی دولـــــــ­ت ضمن تأکید بر ســالم بودن فرآیند خصوصیســاز­ی شــرکت هپکــو، مســأله این شــرکت را تولیــد، کمبــود خریــدار و در نهایــت ضــرورت نوســازی فناوری این شــرکت عنوان کــرد، هرچند این را نیز گفت که به رغم ناســالم نبودن فرآیند خصوصی ســازی این شرکت، شاید صاحیت افرادی که شرکت به آنان واگذار شد، باید بیشتر بررسی میشد. به گزارش « ایران»، علی ربیعی که روز گذشــته در نشســت خبری هفتگی خود با خبرنــگارا­ن ســخن میگفــت، رویکرد دولت بــرای حل مشکل را اینطورتشری­ح کرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.