رئیسی: بودجه دستگاه قضایی یک بار برای همیشه باید حل شود

Iran Newspaper - - News -

رئیس قــوه قضائیه گفت: جنگ ما تمام نشــده اســت. امــروز جنگ اقتصادی، روانی، رســانهای و اطاعاتی در جریان است و دشمن بیش از همیشه تاش دارد ملت ایران را از راه خود بازدارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیتاهلل ســیدابراه­یم رئیســی در جلســه مســئوالن عالــی قضایــی ایســتادگی و مقاومت فعال را عامل عقبنشــینی دشــمن دانســت و افزود: ما راهبــرد مقاومت را از مقام معظم رهبری آموختهایم. اگر امروز دشــمن، حرمین معصومین را ویــران میکنــد، چــون میدانــد کــه ایــن مضاجــع شــریف، دســتگاه مقاوم پروری انســان سازیاند و زائران این حرمهای مطهر، انسانهایی اهل مقاومت، امر به معروف و نهی از منکر، دشــمن شناســی و دشــمن ستیزی میشوند.

رئیــس قوه قضائیه دربــاره بودجه دســتگاه قضایی نیز گفــت: باید این موضوع باالخره یک بار برای همیشــه حل شــود. پیشــنهاد ما این است که درآمدهــای قــوه قضاییه به خود دســتگاه قضایی اختصــاص یابد و کمبود بودجه نیز به صورت تکلیف دولت، به میزان قانونی در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد تا در این زمینه هر سال دچار مشکل نباشیم.

در ایــن جلســه پس از گــزارش رئیس مرکز آمار و فنــاوری اطاعات قوه قضائیه درخصوص ســامانه ثبــت داراییها و اموال مســئولین و کارگزاران نظــام، عملیاتــی و اجرایی شــدن ســامانه مذکور مــورد تأیید قــرار گرفت و همچنیــن مقرر شــد در جهــت صیانت از قضــات در برابر اتهامــات ناروا و حراســت از عــزت قاضــی و دادگاه، مرکز حفاظت اطاعات قــوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات، ساز و کار مناسبی پیشبینی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.