به جای متهم کردن ایران، فروش سالح به عربستان را متوقفکند

Iran Newspaper - - News -

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان به اظهــارات بوریس جانســون، نخســت وزیــر انگلیس درخصوص احتمال مقصر بــودن ایران در موضوع پاالیشــگا­ه عربســتان واکنــش نشــان داد. بــه گــزارش ایســنا، ســید عبــاس موســوی در واکنــش به اظهارات بوریس جانســون با رد ســخنان وی اظهار داشــت: «دولــت انگلیس به جای تــاش بی ثمر علیه جمهوری اســامی ایران، نســبت به توقف فروش ســاحهای مرگبار به عربســتان که خواسته بســیاری از مردم جهان است، اقدام کرده و خود را از اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم یمن برهاند.»

این واکنش پس از آن بود که نخســتوزیر انگلیس در جمع خبرنگاران مدعی شــد که «احتمال خیلی زیادی هســت» که ایــران در حمله پهپادی و موشــکی به دو زیرســاخت بــزرگ نفتی[مجموعــه پاالیشــگا­هی آرامکو] روز چهاردهم ســپتامبر نقش داشته باشــد. ادعایی که ساعاتی بعد توسط دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس نیز تکرار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.