برنامه دولت برای ساماندهی هپکو

ربیعی: کنسرسیومی به دستور رئیس جمهوری برای تولید و خرید محصوالت هپکو تشکیل شده است

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســــــ­ـــی/ ســخنگوی دولـــــــ­ت ضمن تأکید بر سالم بــودن فرآینــد خصوصیســاز­ی شــرکت هپکو، مسأله این شرکت را تولید، کمبود خریــدار و در نهایــت ضــرورت نوســازی فناوری این شــرکت عنوان کــرد، هرچند این را نیز گفت که به رغم ناسالم نبودن فرآینــد خصوصــی ســازی این شــرکت، شاید صاحیت افرادی که شرکت به آنان واگذار شــد، باید بیشــتر بررســی میشد. به گــزارش « ایران»، علــی ربیعی که روز گذشــته در نشســت خبــری هفتگی خود با خبرنــگارا­ن ســخن میگفــت، رویکرد دولت برای حل مشکل را اینطورتشری­ح کــرد کــه بــه توصیــه رئیــس جمهــوری، کنسرسیومی قوی متشکل از شرکتهای بزرگ معدنی، از جمله گل گهر سیرجان تشــکیل خواهد شــد تا ضمــن مدیریت تولیــد این شــرکت، زمینههــای فروش و خرید محصــوالت را هم فراهــم کنند. او با اشــاره به تماسهای مکرر او و کارگران شــرکت هپکــو با یکدیگــر، تنها خواســته کارگران را بازگشت رونق به شرکت خواند و اعــام کــرد کــه یکــی از بانکها مکلف شده است حقوق معوق کارگران شرکت را پرداخت کند.

ســخنگوی دولــت، در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه خریــداران شــرکت نتوانســتن­د به تعهدات خود عمل کنند، اضافه کرد: کارگران هپکو خواستار امنیت شغلی و به دنبال آن هستند تا مالکی به آنجا بیاید که بتواند تولید را رونق بدهد و هیچ چیز برای کارگران شیرین تر از تولید و امنیت شغلی نیست.

او همچنین با اشاره به توصیه رئیس جمهوری مبنی بر تشــکیل کنسرسیومی قوی از شــرکتهای بــزرگ معدنی برای مدیریــت این شــرکت، تأکید کــرد که اگر این کنسرســیوم بیایــد میتوانــد تولید را تضمین کــرده و با توجه بــه قدرت مالی که از آن برخوردار اســت، میتوانند آنجا را اداره کنند تا بحث مالکیت حل شود.

ربیعــی گفــت که ایــن راه حــل، برای شــرکت «آذر آب» اراک هــم پیش بینی شــده است، به این ترتیب که این شرکت در کنــار یــک قطــب صنعتی خــوب قرار خواهــد گرفــت تــا مشــکات آنهــا را در دراز مــدت حــل کنــد. ســخنگوی دولت در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه اساســاً هــر خصوصیســاز­ی پــر از حــرف و حدیــث است، راه حل قوای سه گانه برای رفع این حرف و حدیثها را اینطور تشــریح کرد: شــنبه گذشته در جلســه اقتصادی سران قوا بــرای واگذاری طرحهــای نیمه تمام دولتی که نه واگذار کننده جرأت دارد و نه خریدار اطمینان میکند، تصمیم گرفته شــد که رئیس دیوان محاســبات، رئیس بازرسی کل کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجــه گروهــی تشــکیل دهنــد تــا این موارد را در اســتانها بررســی و به صورت اطمینانبخش­یواگذاریها­رادنبالکنن­د.

ربیعی در پایان این بخش از ســخنان خــود، از ایده خصوصی ســازی و کوچک کــردن دولــت دفــاع کــرد و گفــت: ایــن موضــوع در همــه اســناد باالدســتی مــا وجــود دارد، امــا موضــوع کوچــک کردن دولــت در هــر دولتــی کــه انجــام شــود، حرف و حدیثهایی مطرح میشود، اما اطمینــان دارم کــه در ســالهای گذشــته سازمان خصوصی سازی با دقت الزم در این زمینه عمل کرده است. ■ ماجــرای دختــری که بــدون کنکــور به دانشگاهمیر­فت

پرسش دیگر خبرنگاران از سخنگوی دولــت، دربــاره فــروش صندلــی در دانشگاههای علوم پزشــکی بود. ربیعی در پاســخ بــا تأکید بر اینکــه هیچکس به هیچ صورتی، بیرون از ســازوکار سازمان ســنجش و آزمــون کنکــور وارد دانشــگاه نشده است، به کسانی که دیپلم گرفته و پای کنکور هستند، اعام کرد که سنجش ما بســیار ســالم و توأم با عدالت اســت و هیــچ نگرانی در این مورد وجود ندارد. او مشــخصاً درباره دختری که بدون کنکور در کاسهای یکی از دانشگاههای کشور حضور مییافت، گفت: پس از تحریم که بحث ارســال ارز برای دانشجویان خارج از کشــور مطرح شد، 10 هزار پرونده برای دانشــجویا­ن ایرانی که رشتههای مرتبط بــا پزشــکی را در خــارج ادامــه تحصیــل میدادند به وزارت بهداشــت و آموزش پزشــکی ارســال شــد کــه از ایــن تعــداد 3 هــزار پرونــده در مرحلــه اول رد شــد. ربیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه از این هفت هزار باقیمانده مواردی ســند سازی شده بــود و برخی هــم واحدهــای الزم را طی نکرده بودنــد، ادامه داد: مطابق گزارش معاونت دانشــجویی وزارت بهداشــت، برخی شرکتها یک میلیارد تومان پول گرفتنــد تا برای یک نفر سندســازی کنند و کســی را از خارج معادل ســازی کنند تا یــک صندلــی را بگیرنــد که البتــه وزارت اطاعــات ایــن موضوع را پیگیــری کرده و این شــرکتها به قــوه قضائیه معرفی خواهند شــد. او با اشــاره به موفق نبودن شــگرد ایــن شــرکتها گفت: ایــن خانم نه کارت دانشــجویی، نه کد دانشــجویی و نــه حتی لیســت نمره داشــته اســت و طبــق گــزارش رئیــس دانشــگاه ایشــان نــه ثبت نــام شــده، نه در ســامانه ســما اســمش وارد شده و نه در لیست نمرات امتحانی دانشــکده اسمش وجود داشته اســت و هیچ مکاتبهای هم در این زمینه در دانشــگاه وجود نداشته است، بلکه او در کاسهــا مینشســت و بــه اســتادان میگفتــه اســم من در لیســت نیســت و اســم مرا اضافــه کنید تا حــذف و اضافه اسم میآید اما به هیچ عنوان نه امتحان داده و نــه جایــی رفتــه اســت. بــه گفتــه ربیعی، برخی از مؤسســات کنکور از این موضوع به عنوان یک شو استفاده کردند و حتــی در جاهایی از او مصاحبه گرفته و پخش کردند و در حقیقت سوءاســتفا­ده مؤسســات کنکوری برای تبلیغ خودشان بوده اســت. ســخنگوی دولت با اشاره به اینکه در ســالهای گذشته هم این اتفاق رخ داد، اظهــار کــرد: زمانــی در موضــوع بورســیهها مطــرح شــد، ایــن بحث هم مطــرح شــد کــه برخــی از همیــن شــیوه اســتفاده کــرده بودنــد بــه طوری کــه در دانشــگاه خارجــی ثبت نــام میکردند و کسانی که دستشان به جایی میرسید از ایــن روش زیــاد اســتفاده میکردند. وی با بیــان این که اکنون هــم وزارت علوم و هم وزارت بهداشــت جلــوی این قضیه را گرفتهانــد، گفــت: ســه نفــر از رؤســای دانشــگاهه­ای خــوب کشــور جلــوی ایــن بورسهــا را گرفتنــد، زیــرا فــرد مدعی از دیــوان حکم گرفته اســت، ایــن درحالی اســت کــه در مصاحبــه هیــأت ممیــزه مشــخص شــد که این افــراد دانش الزم بــرای هیأت علمی شــدن ندارنــد، برای اینکــه بــه اعتبارعلمـ­ـی دانشــگاه لطمه نخورد با این موضوع مخالفت کردند. ■ توضیــح دربــاره توافق اســتراتژی­ک با چین

ربیعــی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره ادعای سرمایهگذار­ی 00۴ میلیارد دالری چیــن در اقتصاد ایــران و حضــور ۵ هزار نیروی امنیتی از این کشور برای حفاظت از ســرمایهگذ­اران گفت: ما در امنیت این قدر مسلط هستیم که میتوانیم مشاوره امنیتیهمبد­هیم.

اوگفت: مــا روابط صمیمی و بســیار خوبــی با کشــور چیــن داریــم و مایل به توســعه روابط گســترده با چین هستیم و اساساً هر کشوری

کهًدر شرایط تحریم کنار ایران اســت قطعا مایل به گسترش روابــط با آن کشــورها هســتیم. ربیعی با بیان اینکه ما بهدنبال توافق استراتژیک بلندمــدت 52ســاله بــا چیــن هســتیم، اظهــار کــرد: از هرگونــه ســرمایهگذ­اری خارجــی در کشــور اســتقبال میکنیــم و ضمن این استقبال، هیچ امتیاز ویژهای هم بــرای هیــچ کشــوری قائل نیســتیم و هیــچ مانعــی هــم بــرای کشــورهایی کــه مایل هســتند در این ســرمایهگذ­اری شرکت کنند وجود ندارد. او افزود: آنچه از پیشبینــی رابطه درازمدت ۵2 ســاله مــا بــا چینیها مطــرح شــده بــود اینکه بخواهند روابط استراتژیک ما با کشورها را هــر زمانی که بحثــی مطرح و یا منافع مردم را دنبال میکنیــم، طوری وانمود کننــد کــه واکنش منفــی ایجاد شــود، ما تسلیم این جوسازیها نمیشویم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: از همه کشــورهایی که در دوران تحریم، کمتر به ظلم ایالت متحده امریکا توجه میکنند سپاسگزاریم و دست آنان را میفشاریم. چین هم از جمله این کشــورها و کشوری آسیایی است و ما خوشحال میشویم که کشورهایآسی­اییقدرتمند­میشوند. ■ حذف دالر از مبادالت

ربیعــی در همیــن رابطــه، دربــاره همــکاری ایتالیــا در اینســتکس و مبادله کاال بــا ایــران با حــذف دالر نیــز گفت: ما برای حذف دالر در مبادالت اقتصادی با روسها خوب پیش رفتیم و سوئیفت دو طرفه ایجاد کردیم و با روبل و ریال مبادله کاال کردیــم، از ایــن رو امــکان پیوســتن بسیاریازکش­ورهاهمبهای­نفرآیندوجو­د دارد. بنابراین خوشــحالیم که کشورهای اروپایــی هم به این عرصه پیوســتهان­د. او با بیان اینکه ما میتوانیم نفت در مقابل کاال بدهیم و هم میتوانیم در این زمینه صــادرات کاالهــا در مقابل واردات ســایر کاالها را داشــته باشــیم، اضافــه کرد: هم میتوانیم مناســبات نوع پولی را تعریف کنیم که در آن دالر نباشد که این اقدام را مثبت میدانیم و گسترش هم خواهیم داد. ممکن است در آینده نه چندان دور کشــورهای اوراسیا را هم در روند کاری که با روسهــا میکنیم بــه آن اضافه کنیم. این سیاســت ما است که در این دوران به جــد دنبــال خواهیم کرد. شــاید در آینده همکهتحریمن­داشتیماینس­یاستقابل قبولی باشد که آن را دنبال کنیم.

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت بــرای حــذف دهکهــای بــاال از دریافت یارانه با تأکید بر اینکه نباید نگرانی ایجاد کنیــم کــه بــا حــذف یارانــه میخواهیــم زندگــی 30 میلیون ایرانی را دســتخوش نگرانــی کنیم، تصریح کــرد: این انتخاب به صدک رسیده است، یعنی به صورت صدکــی دریافــت کننــدگان غیرنیازمنـ­ـد درحال حذف هســتند، 200 هــزار خانوار یــک انتخــاب صدکــی بــوده اســت و در ماههــای آینده هم به این صورت خواهد بود و فقط هم برای ثروتمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.