پاسخ سردار نقدی به بهزاد نبوی

Iran Newspaper - - News -

دســت آخر اینکه، معاون هماهنگ کننده سپاه پاســداران در واکنش به صحبتهای چند روز پیش بهزاد نبوی گفت که او باید بزودی به دادگاه برود و جواب دروغهایی را که گفته، بدهد. بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصاحطلب در گفتوگو با سایت خبری الف، با اشاره به خطر وجود جریان نفوذ در سطوح مختلف نظام گفته بود: من معتقد هســتم که در کشــور کارهایی میشود که نمیتوان آنها را به اصاحطلبان و اصولگرایان نســبت داد یا حتی ناشــی از تندروی دانست. مثاً در دفتر سردار نقدی دو جاسوس اسرائیل شناسایی شد کــه در زندان با برخی زندانیان سیاســی همبند بودند، که یکــی از آنها اعدام شد. اینها در ردههای پایین است و من نگران ردههای باالترهستم. به گزارش فــارس، ســردار نقدی با رد این ســخنان گفت: هجویات فــردی که نام بردید ارزش پاســخگویی ندارد و وی باید بزودی به دادگاه برود و جواب دروغهایی را که مطرح کرده بدهد، چراکه مصداق بارز نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.