کشف زمینخواری بزرگ در تهران

Iran Newspaper - - News -

وزارت اطاعــات از کشــف یکــی از بزرگترین پروندههــا­ی زمینخواری توســط ســربازان گمنام امــام زمان (عــج) خبــر داد. روابط عمومــی وزارت اطاعــات بــا صــدور اطاعیهای اعــام کرد: بــا اقدامــات بموقــع عملیاتی و اطاعاتــی ســربازان گمنــام امــام زمان (عــج) در حــوزه مبارزه با مفاســد اقتصــادی، یکــی از بزرگتریــن پروندههای زمینخواری در کشــور کشــف و با پیگیــری مســتمر وزارت اطاعات ضمــن تثبیت مالکیت دولــت بر اراضی ملــی مذکور، از تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری گردید. اراضی مذکور به مســاحت تقریبی ۵8 هزار مترمربع که در منطقه شــهرک غرب تهران واقع شده و قسمتی از بوستان ایران زمین و بزرگراه شهید همت را دربر میگیرد، دارای ارزش تقریبی بیش از 0۵ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.