نفتکشانگلی­سیرفعتوقیف­شد

Iran Newspaper - - News -

رفعتوقیفنف­تکش انگلیســی اســتینا ایمپرو؛ ایــن خبری اســت که دیروز از ســوی مدیــرکل بنادر و دریانــورد­ی هرمــزگان و همچنیــن سخنگوی دولت مورد تأیید قرار گرفت. عصــر روز جمعــه 28 تیرمــاه بــود کــه نفتکش انگلیســی استینا ایمپرو هنگام عبــور از تنگــه هرمــز بــه علــت رعایــت نکــردن قوانیــن و مقــررات بینالمللی دریایــی توســط یــگان شــناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. این نفتکشپسازت­وقیفبهساحل­هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسیهای الزم، تحویل ســازمان بنادر و دریانوردی شــد. حال پس از گذشــت 65 روز از این

ادامهدرصفح­ه51

توقیف و پــس از آنکه مالک این شــناور اعاممیکندک­هایراناینن­فتکشراآزاد خواهد کرد، الهمراد عفیفیپور مدیرکل بنــادر و دریانــورد­ی هرمــزگان آخریــن وضعیت پرونده حقوقی شــناور توقیف شده را اعام کرد. البته او از زمان قطعی آزادسازی این نفتکش چیزی نگفت اما از مهیا شدن قانونی خروج این نفتکش از آبهــای ایــران خبــر داد. بــه گزارش فــارس، عفیفیپــور گفــت: اکنــون ایــن شــناور پس از گذشــت ۵۶ روز، دریاروی خود را از بندرعباس به ســمت آبهای بینالمللی آغاز میکنــد. وی ادامه داد: اگرچه مراحل قانونــی و حقوقی خروج این نفتکــش از آبهــای ایــران در حال انجام است اما پرونده حقوقی رسیدگی بــه تخلفــات آن در مراجــع قضایــی همچنان بــاز اســت. او همچنین گفت: رونــد دادرســی نهایی بــه مــوارد نقض قوانین دریانوردی در مسیرهای قانونی پیگیری و نتایج قضایی آن اعام خواهد شــد. خبــر رفــع توقیف نفتکش اســتینا ایمپرو دیروز از ســوی ســخنگوی دولت نیز مطرح شــد. علی ربیعی در نشست خبریروزگذش­تهخود،گفت:همانطور کهسازمانبن­ادراعامکرد­ندکارحقوقی نفتکش تمام شــده و با چشمپوشــی از تخلــف آنها، نفتکــش میتواند حرکت کند و تصمیمگیریه­ا نشان از پایان این توقیــف دارد. حمید بعیدی نژاد ســفیر ایــران در انگلیس هــم در توئیتی از رفع توقیفکشتیا­نگلیسیخبرد­اد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.