اصالحات ساختاری در نظام یارانهای

Iran Newspaper - - News - وحید شقاقی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

آمارها حکایــت از این دارد که بیش از ۰۰۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران توزیع شــده که متأســفانه دهک دهــم بیش از ۰۲ برابــر دهک اول از یارانههای پنهان بهرهمند میشود. این نظام ناکارآمد در توزیع یارانههای پنهان موجب شــده شکاف طبقاتی هر روز بیشتر تشدید شــود و یارانهای که باید به نفع اقشار نیازمند و حمایت از تولید و رونق بنگاههای تولیدی صرف شــود، نصیب دهکهای پردرآمدی میشــود که چنــدان عایدی در بخش مولد اقتصــادی ندارند. بنابراین اصالحات فوری در ســاماندهی نظام یارانهای کشــور و حذف یارانههای پنهان جزو ضروریات اقتصاد ایران است و تأخیر در این اصالحات، شکاف طبقاتی را گسترش داده و در این برهه حساس کشور که فشارهای اقتصادی و تورمی تشدید شده، بیشترین ضربه را به دهکهای پایین درآمدی وارد میکند. همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز و به هم خوردن تعادل قیمتی در بازار شــاهد قاچاق انرژی و اتالف و اسراف منابع هستیم که ضرورت اصالحات قیمتی حاملهای انرژی را بیشتر موجه می کند. با توجه به اهمیت و فوریت اصالحات در نظام یارانهای کشــور بهنظر میرســد اولین اقدام تشــکیل بانکهای اطالعات و دادهای اســت بهطوری که بتوان تصویرروشنی­ازمیزانونح­وهتوزیعیار­انههایپنها­نرابهدستآو­رد.درضمنشناخت دقیق جامعه هدف خود میتواند در ساماندهی نظام یارانهای کشور اثرگذار باشد. در مرحله بعد با توجه به شــرایط تورمی و افزایش قیمتی در کشور طی سالهای اخیر و با پذیرش این واقعیت که باید تالش شود تا اصالحات ساختاری کمترین هزینه را بر مردم بویژه دهکهای کم درآمد وارد کند و از سوی دیگر این اصالحات فشار مضاعف بر تولید ایجاد نکند، مناسب است مصارف متعارف و متعادل حاملهای انرژی، آب و برق مصرفی خانگی و تولیدی مشــخص شده و برای مصارف متعارف حاملهای انرژی شــاهد افزایش قیمت نباشــیم و صرفاً برای مصارف مازاد به سمت آزادسازی قیمتییاانع­قادمالیاتت­صاعدیبرمصر­فباشیم.باتوجهبهای­نکهآزادساز­یقیمت حاملهایانر­ژیدرگاماول­ممکناستتکا­نهایرابربخ­شتولیدوارد­کند،دولتباید برنامه و نقشــه راه حمایت از بنگاههای تولیدی را تهیه و با درآمد حاصل از آزادسازی قیمتی، برنامه توانمندســ­ازی بنگاههــا را اجرایی کند و با حمایــت از بهبود تکنولوژی بنگاههای تولیدی، موجبات صرفهجویی انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی را مهیا ســازد. موضــوع کلیدی بعدی نحوه مصــرف درآمد حاصل از اصالح نظــام یارانهای پنهان در کشور اســت. اجرای برنامه توانمندساز­ی بنگاههای تولیدی، ارائه تسهیالت بــرای بهبود تکنولوژی بنگاههــای تولیدی، حمایت از جامعه هــدف و دهکهای کم درآمد در قالب بستههای حمایتی متنوع و توانمندساز­ی خانوارهای نیازمند میتواند بهاثربخشیم­نابعدرآمدی­حاصلهازاصا­لحاتنظامیا­رانهایمنجر­شود.درنتیجهدر کنار تهیه و تدوین برنامه دقیق اجرای اصالحات ساختاری در نظام یارانه پنهان کشور، داشتننقشهر­اهوبرنامهد­رستبرایمصر­فدرآمدهایح­اصلهازاصال­حاتیارانها­ی نیز بسیار مهم است. در پایان دولت باید تالش کند با شناخت جامع و دقیق آماری از جامعههدف،درآمدحاصلا­زاصالحقیمت­حاملهایانر­ژیرامتناسب­باوضعیت درآمدیومعی­شتیمردمتوز­یعکندتاهدف­مندیدرتوزی­عمنابعودرآ­مدهایحاصله، زمینهرضایت­مندیدرسطحج­امعهراایجا­دکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.