اصالح ساختار بودجه

Iran Newspaper - - News - تیمور رحمانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

هرگاه بحث جراحی اقتصادی و اصالح ساختارهای آن مطرح میشود، برخی موضوع احتمال فشار بر مردم را مطرح میکنند. این درحالی است که هیچگاه نمیتوان بدون هزینه اصالحاتی انجام داد و باید هزینههای آن را بــرای آینــدهای بهتر پرداخت. ضمن اینکه دولت میتواند با پیشبینی حمایتهای اجتماعی آثار این اصالحات را برای مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر به حداقل برساند. در شرایط فعلی اولویت اصلی برای دستزدنبهیک­جراحیاقتصا­دیاصالحساخ­تاریبودجها­ستکهدردلخو­داصالحسایر­بخشهایمهم و حســاس را نیز بهدنبال دارد. زمانی که ســاختارها­ی بودجه اصالح شود، الجرم بخشهای مالیات، یارانهها و حتی اصالح نظام بانکی نیز در ذیل آن انجام خواهد شــد. هرچند بودجه یک ســند مالی ســاالنه محسوب میشود، اما در قالب منابع و مصارف آن سایر بخشهای مهم اقتصاد نقش دارند. البته درخصوص اصالح نظامبانکیک­هیکیازاولو­یتهایاصالح­اتساختاریم­حسوبمیشود.عالوهبراین­کهازطریقبو­دجهبایدبه آن پرداخته شود، باید بهصورت جداگانه در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد که هماکنون این اقدامات درحال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.