شروع از یارانهها

Iran Newspaper - - News - مؤید حسینی صدر مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه

اقتصــاد ایــران بهدلیل اینکه بــا بیماریهای متعددی دســت و پنجه نرم میکند، بــه یک جراحی اورژانســی نیــاز دارد. هماکنــون در کشــورما هزینههــای تولید باالســت و از ســوی دیگــر قیمتهای نامتناسبی وجود دارد، بهطوری که برخی از قیمتها همتراز با نرخ جهانی است و برخی یک دهم آن عرضه میشود. این نامتوازن بودن قیمتها و رانتی بودن آن باعث شده است تا فاصله طبقاتی نیز افزایش یابد و هیچ تفاوتی نمیکند که چه دولتی سرکار باشد. بنابراین انجام یک جراحی بزرگ در اقتصاد به مصلحت اندیشــی نیاز ندارد و هرچه زمان بگذرد این جراحی دشــوارتر و هزینههای آن بیشــتر خواهد شــد. برای انجام این جراحی نیز اولویت اول از یارانهها آغاز میشود که باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. درحال حاضر یارانهها به بدترین شکل ممکن توزیع میشود. دربخش بودجه نیز با وجود اقداماتی که صورت گرفته اســت، روش بودجهریزی اشــتباه است. درمجموع به یک اصالحات ریشهای در اقتصاد نیاز داریم و اجرای طرحهای بخشی و موقتی مشکل را برطرف نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.