اصالح یارانهها

Iran Newspaper - - News - کامران ندری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق

در شرایط حال حاضر انجام جراحی اقتصادی و اصالحات ساختاری، نه یک فرصت مناسب بلکه یک اضطرار اســت و چارهای برای آن نداریم. وقتی درآمدهای نفتی به حداقل رســیده دولت باید به سراغ اقدامات دیگری برود که یکی از این اقدامات اصالح یارانههاست که البته قطع آن هزینههایی نیز دارد. البتــه اصالح قیمتها را نمیتوان جراحی تلقی کرد، چراکه این مشــکل بهدلیل مداخله غیرمنطقی دولتها به وجود آمده که تاکنون تبعات بســیاری به همراه داشــته اســت. پایین نگهداشتن قیمتها ســبب افزایش غیرمنطقی مصرف در خانوارها و تولید شده اســت. افزون براین، درصورتی که قیمت حاملهای انرژی به یکباره افزایش یابد، به طور قطع آثار منفی بر رفاه خانوارها و بخش تولید خواهد داشــت که میتواند به رکود اقتصادی بینجامد. بنابراین این گام هم باید با احتیاط و بررســی برداشته شود. با وجود این، اصالح قیمت انرژی اجتنابناپذ­یراست. بهتر بود که این اصالحات در شرایط بهتری انجام میشد. بهترین زمان برای این اصالحات، پس از برجام بود که بسیاری از محدودیتهای فعلی را نداشتیم، اما هماکنون با محدودیتهای زیادی روبهرو هستیم. زمانی که فرصت مناسبی وجود دارد، میتوان این هزینهها را راحتتر پذیرفت. مهمترین دلیلی که باعث شده دولت دست به اصالح یارانهها نزند جلوگیری از فشار به مردم بوده است. برهمین اساس اینکه کشور از لحاظ اجتماعی و سیاسی توانایی تحمل فشار آن را داشته باشد هم اهمیت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.