کاهش هزینههای دولت

Iran Newspaper - - News - وحید محمودی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

اقتصاد ایران با دو دســته چالش روبهروســت که بخشــی از آن ســاختاری و بخشی دیگر چالشهای روزمــره و کوتاه مدت اســت. درشــرایط فعلی که با محدودیتهای شــدید تحریم مواجه هســتیم و فروش نفت به حداقل رســیده اســت، بخش منابع درآمدی دولت با مشــکل مواجه شــده است. از ســوی دیگــر جبران این کاهش درآمد از طریق افزایــش درآمدهای مالیاتی نیز بهدلیل رکودی که در اقتصاد وجود دارد کارساز نیست، بنابراین بهترین راه برای عبور از این شرایط مدیریت هزینههاست. بدین منظور دولت نباید درگام نخســت به ســمت اصالح قیمتها و یارانه برود، ضمن اینکه نباید در دام سیاســتهای عوامزدگی بیفتد. دراین شــرایط حفظ رابطه دولت و ملت اهمیت باالیی دارد و بهعنوان یک پشتوانه برای سیاستهای اصالحی دولت تلقی میشود. بنابراین به نظر میرسد که سیاست فعلی دولت برای حذف سه دهک درآمدی باال از یارانه منطقی است. اما حذف یارانه نقدی و بهصورت همزمان اصالح قیمتها درشــرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته آثار منفی به همراه خواهد داشــت. گام دیگری که دولت میتواند بردارد حذف ردیفهای غیرضرور از بودجه اســت که کارکرد توســعهای ندارند. دولت باید هزینههای خود را کاهش دهد که این کار با بازمهندســ­ی ســاختار بودجه امکانپذیر است. دراین وضعیت نمیتوان انتظار زیادی از دولت داشت و امید میرود با گشایش در حوزه سیاست خارجی بسیاری از مشکالت اقتصادی حل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.