اول؛کاهش تصدی گری

Iran Newspaper - - News - مرتضی عزتی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اصالح ســاختاری اقتصاد درصورتی که براســاس مطالعه علمی باشــد، در هر زمانی مناســب است. درواقع هرچه وضعیت اقتصادی بدتر باشد نیاز به اصالحات و جراحی نیز بیشتر است. درگام نخست دولت، باید به طور کامل تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذارکند. دراین زمینه حتی میتوان برخی از شرکتهای دولتی را بهصورت رایگان واگذار کرد. از سوی دیگر، برای قطع وابستگی بودجه به نفتهماکنون­بهترینفرصت­ایجادشدهاس­تچراکهصادر­اتنفتبهحدا­قلرسیدهاست.درصورتی که درآمد نفتی وجود داشــته باشــد، میتوان از آن برای سرمایهگذار­ی دربخشهای مهم و مولد بهره برد. درخصوص اصالح یارانهها نیز به یک اصالح جدی نیازمندیم. این درحالی است که دردهههای گذشــته بارها اقتصاددانا­ن بر ضرورت انجام جراحی اقتصادی تأکید کردهاند اما متأســفانه مصالح و منافع اجازه سریع چنین کاری را نداده است.هماکنون توزیع یارانهها با روش فعلی قابل قبول نیست و درهیچ جای دنیا وجود ندارد. درصورتی که دولت به تولید توجه کند از این طریق درآمد خانوارها نیز افزایش مییابد و دیگر کسی به یارانه نیاز نخواهد داشت. درواقع یارانه سرپوشی روی ناکارآمدی است. اگر قرار باشد یارانهای پرداخت شود، باید به بخشهایی باشد که منافع کل جامعه را تأمین میکند نه اینکه تنها منافع عدهای تأمین شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.