قطع ارتباط نفت با بودجه

Iran Newspaper - - News -

اقتصاد ایران سالهاســت که با مشــکالت ساختاری روبهرو اســت و از این محل خسارتهای زیادی را متحمل شــده اســت. بنابراین هر زمان که یک جراحی اقتصادی و اصالح ساختاری انجام شــود یک فرصت تلقی میشود. حال این جراحی و اصالحات هرچه زودترانجام شود بهنفع کشور بوده و از تداوم آثار منفی فعلی جلوگیری میکند. در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی کشــور به حداقل رســیده بهترین فرصت برای این است که ارتباط نفت و بودجه را قطع کنیم. این درحالی اســت که سالها دولتهای مختلف برای کاهش وابستگی بودجه به نفت تالش میکردند، اما اکنون میتوان با ســهولت بیشــتری انجام داد. سایر اولویتهایی که باید در دســتورکار دولت قرار گیرد سیاستهایی است که به مهار نرخ تورم و رشد اقتصادی منجر میشــود. بنابرایــن دولت بــرای اصالحات ســاختاری باید به ســراغ بخشهایی بــرود که این هدف مهم را تأمین کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.