اصالح در مالیات، بانک و گمرک

Iran Newspaper - - News - احمد حاتمی یزد کارشناس ارشد اقتصاد

قبل از هر بخشــی باید اصالح در مالیات، بانک و گمرک در دســتور کار دولت قرار گیرد. در ابتدا نظام بانکی کشور نیازمند به اصالح ساختاری دقیقی است. شبکه بانکی عالوه بر فسادی که درآن وجود دارد با ناکارآمدیه­ای بسیاری نیز روبهروست و باید با یک جراحی مشکالت آن را حل کرد. در دومین گام مالیات باید در دستور کار قرار گیرد. هماکنون معافیتها و فرارهای مالیاتی بسیاری در کشور وجود دارد که ساماندهی آنها کمک زیادی به اقتصاد کشور میکند. نکته مهم این است که اصالح ساختاری این بخشها برخالف یارانهها هیچ فشاری بر مردم وارد نمیکند و منافع آن به همه میرسد. زمانی دولت باید به ســراغ اصالح یارانهها برود که از ســرمایه اجتماعی باالیی برخوردار باشــیم این درحالی اســت که مشــکالت سالهای اخیر ســرمایه اجتماعی را کاهش داده است. برای اینکه خأل کاهش درآمدهای نفتی در بودجه را برطرف کنیم دو راه داریم یا اینکه قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهیم یا اینکه درآمدهای دولت در بخشهای مالیات و گمرک باال برود که به طور قطع راه حل دوم منطقیتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.