خانه تکانی در هزینههای دولت

Iran Newspaper - - News -

دست زدن به جراحی اقتصادی برای کشور نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. دولت باید از این فرصت برایاصالحس­اختارهااست­فادهکند،ایندرحالیا­ستکهافکارع­مومیهمبادر­کشرایطباآن­همراهیکنند. در ابتدای امر باید یک خانه تکانی در هزینههای دولت صورت گیرد و از آن رها شــود. هماکنون ردیفهای بسیاری در بودجه وجود دارد که میتوان آنها را حذف کرد و به تعادل درآمد و هزینههای دولت کمک کرد. موضوع دیگری که باید در دستور کار اصالح قرار گیرد یارانه هاست که شرایط فعلی فرصتی مناسب برای اصالح آن ایجاد کرده است. اگر این فرصت را از دست بدهیم ممکن است دیگر شرایط بهتری پیدا نشود. با افزایش نرخ ارز تمام کاالها و خدمات خود را با نرخ ارز هماهنگ کرده و تطبیق دادهاند و تنها دولت است که قیمتکاالها­وخدماتخودر­ابراساسنرخ­ارزجدیدتطب­یقندادهاست.بنابرایندو­لتمیتواندب­هصورت حسابشدهنسب­تبهاصالحقی­متهااقدامو­برایاقشارآ­سیبپذیرنیز­برنامهحمای­تیتعریفکند.

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.