پرداختپادا­شبازنشستگا­ن

Iran Newspaper - - News -

محمدباقــر نوبخت، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه اعالم کرد: پاداش بازنشســتگ­ان امسال تا پایان هفته جاری بهطور کامل پرداخت میشــود. نوبخت با اشاره به پرداخت نیمی از پــاداش بازنشســتگ­ان ســال 139۷ در هفتــه اول شــهریور تأکیــد کــرد: مابقی پاداش بازنشســتگ­ان شــامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا پایان هفته جاری بهطور کامــل تســویه و پرداخــت خواهد شــد. طبق اعالم ســازمان برنامه و بودجه، وی خاطرنشــان کرد: پاداش بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشــکی نیز با تفاهم انجام شــده بین ســازمان برنامه و وزارت علــوم و پس از نهایی شدن در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.