به امید تصویب قرارداد مشارکت

Iran Newspaper - - News - محمودمحمود­زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

در برنامــه اقــدام ملــی مســکن، واگذاری زمیــن 3 مدل نیســت. یکی از موضوعــات مورد توجــه در طرح ملی اقدام مســکن، توجــه به جامعه مخاطــب و دهکهای مختلف اســت که بر اســاس نیازهــای دهکها، پروژههــای مختلفــی در واگذاری زمین طراحی شــده اســت. پروژههای مشــارکتی یکی از طرحهای برنامه اقدام ملی مســکن در واگذاری زمین اســت. در بخش پروژههای مشارکتی، آورده دولت زمین است و سازنده مســکن را در ایــن زمینها احداث میکنــد. کلیت قراردادهــ­ای واگذاری زمینیکسانا­ست.تغییراتجزئ­یقراردادها­براساساساس­نامهشرکتها­وسازمانهای­ذیربط است که برای اهداف خاصی تشکیل شدهاند. اما کلیت محتوای قراردادها یکی است و ممکن اســت در آینده به هم نزدیکتر شــوند. در کشور قانونی به اسم مشارکت نداریم. سازمان ملی زمین و مسکن هنگام تنظیم قرارداد مشارکت با سازندگان در طرح اقدام ملی مسکن، چارهای جزاینکهازق­وانینمشابه­استفادهکند،نداشت.امادرشرایط­فعلی،چونقانونیب­رایمشارکت نداریــم، مــا هم بهعنوان دولــت نمیتوانیم فراتر از قانــون برویم.ما در قراردادهای مشــارکت به اســتناد قانون عمل کردیم. بر اســاس اصل 139 قانون اساســی، دولت نمیتواند اختالف را در قراردادهــ­ا، بــه داوری بگــذارد، اختالف باید به قوه قضائیه برود. موضوعاتی از این جنس در قرارداد، امکان قانونی برای تغییر را ندارد، اما راه بسته نیست. ما به شرکتها و سازمانها اعالم کردهایم برای رفع ایراداتی که انبوه ســازان به قرارداد مشــارکتی وارد میدانند تا جایی که قانون اجازهمیدهد­اقدامکنند.تمامتالشدو­لتبسترسازی­برایفعالیت­بخشخصوصیوا­یجاد رونقاقتصاد­یاست. قانونمشارک­تدرمجلسدرح­البررسیاست.اگراینقانو­ندرمجلس تصویب شود و به اجرا در بیاید، بابهای زیادی را برای دولت بازمی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.