نکوداشت‌یکب‌ازیگر‌فرامو‌شنشدنی

Iran Newspaper - - News - یگانه خدامی خبرنگار

ســالگی و بعــد از زایمــان وی به قتل میرســد و پــدرش نیــز او را بــه دکتــر روانپزشــک بیمــاری میفروشــد؛ غافــل از اینکــه سرنوشــت تلخی نیز در انتظــار ایــن دختــر اســت. در این نمایــش ســه متهــم وجــود دارند که هیــچ کــدام بــه جرمشــان اعتــراف نمیکننــد و همیــن مســأله اعتــراف نکردن و انداختن گناه خود به گردن دیگــران یکی از نکات مــورد توجه در روایت داستان است. ■ ■ ■

■ ■ فریمــاه فرجامــی بازیگــر خــاص ســینمای ایران اســت. بازیگــری که با فیلمهایــی مثــل «ســرب» و «مــادر» درخشــید اما چند ســالی اســت دیگر فعالیــت نمیکنــد و ســینمای ایــران از حضــورش بیبهــره اســت. البتــه هرازگاهــی بزرگداشــت­ی بــرای او برگــزار میشــود تــا یــادش همچنــان زنــده بمانــد؛ مثل نکوداشــتی که قرار اســت چهارشــنبه این هفتــه در قالب جلســات «گوشــههای کــم پیــدای ســینمای ایران» برای او برگزار شــود. ایــن جلســات بــه کوشــش امیــر پوریا منتقد و مدرس سینما برگزار میشود و تا به حال به علی مزینانی، منوچهر فریــد و فــردوس کاویانــی اختصاص داشــته اســت. تــا بــه حــال و در دیگر جلســههای «گوشــههای کــم پیــدای ســینمای ایران» دوســتان و همکاران

ستارههاخام­وشاند کارگردان: مسعود نورزاده بازیگران: امید رهبر، هلیا حمیدی، امیر صیرفی ...و مکان اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد زمان اجرا:7۲ شهریور تا ۲1 مهر

کســانی که نکوداشــت ویــژه آنها بوده صحبــت میکردنــد و بخشهایــی از فیلمهــا و ســریالها و فعالیتهــا­ی آنها بــه نمایــش درمیآمــد و این بار بــرای فریماه فرجامی هم قرار اســت اتفاقی مشــابه بیفتد و از فعالیتهای ســینمایی او صحبــت، و یــاد وخاطره کارهایش زنده نگه داشــته شــود. این جلســه در کانــون فیلــم خانه ســینما برگزار میشــود و حضور عالقه مندان در آن آزاد و رایگان است. ■ نکوداشت فریماه فرجامی ■ مکان: کانون فیلم خانه سینما ■ زمان: چهارشنبه 3 مهر ساعت 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.