بروجرد؛پایتختورشو

Iran Newspaper - - News - سيد امين قاسمی مدیر کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان

صنعتگران اســتان لرســتان در 52 رشــته صنایع دستی فعالیت دارند و میتوان آنها را به بخش صنایع دســتی بومــی و رایــج تقســیمبند­ی کرد. بخشــی از ایــن صنایع دستی مانند ورشو، ماشــته بافی، حرمی بافی و خراطی روی چــوب بــا توجه بــه آداب و رســوم و تاریــخ دیرینه و شــرایط زندگی در این منطقه شکل گرفتهاند که برای ما نیز بههمین دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار هســتند و در اولویــت برنامههای حمایتی میراث فرهنگی اســتان قــرار دارند. البتــه صنایع دســتی رایج مانند قلــم زنی و معرق کاری هم از جمله صنایع دســتیای هستند که با اقبــال عمومی مواجه شــدهاند و هنرمندانی را به ســوی خود جلب کرده و آنها نیز جایگاه خود را در استان دارند. درهمین حال دو رشــته صنایع دستی ورشوسازی و حرمی بافی تنها رشتههای بومی هســتند که بهصورت خاص در بروجرد شــکل گرفتهاند. تاریخچه رشــته ورشوسازی در استان لرستان به قرن نوزدهم برمیگردد که وسایل پذیرایی چای از کشــور روسیه به ایران آمد. آن زمان چلنگران بروجردی که با ابزارآالت فلزی ســروکار داشتند به ســمت ورشوســازی روی آوردند و به مرور استادان بنامی در بروجرد مطرح شدند. آن زمان فلزی که برای ورشوســازی به کار میرفت از چندین کشور وارد میشد اما از آنجا که این فلز بیشــتر از ورشــو پایتخت لهســتان میآمد، این ورق فلزی بهنــام ورشــو معروف شــد. این فلز بســیار گرانبهاســ­ت و سالهاســت کــه وارد نمیشــود اما با هدف زنده نگهداشــتن این صنعت با دانشگاه صنعتی شریف و بنیاد فرهنگی نخبگان لرستان مذاکراتی انجام دادهایم و این دو مرکز علمی به ما قول دادهاند درصورت حمایت از آنها ورق ورشو را در کشور تولید کنند. به هرجهت ثبت ملی شهر بروجرد بهعنوان شهر ورشو با توجه به پتانسیلهای این شــهر حق مسلم صنعتگران و مردم این دیار اســت که رایزنیهای الزم در این خصوص انجام شده و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قــول مســاعد داده و مــا امیدواریــ­م پــس از ثبت ملــی بتوانیم شــهر بروجرد را بهعنوان شهر جهانی ورشو هم مطرح کنیم. درحــال حاضر با همکاری اســتادکار­ان کهن ورشــوی بروجرد در حــال پرورش اســتادانی بــرای آینده هســتیم و خوشــبختان­ه با شــروع فعالیت موزه ورشــوی بروجرد از سه سال پیش تاکنون توانستهایم آثار فاخر استادان بنام این صنعت از جمله ســماور 7.5 متری زغالی دستســاز را یکجا جمــعآوری و در معرض دید عموم قرار دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.