افزایش نفوذ اینترنت در کشور به بیش از 90 درصد رسید

Iran Newspaper - - News -

آمــار آخریــن وضعیــت اســتفاده از ابزارهــای فنــاوری اطالعات خبر از اســتفاده بیــش از 74 میلیون و 518 هزار نفــر از اینترنت پهن بانــد و نفوذ 90.78 درصدی اینترنت در کشور میدهد. بــه گزارش ایلنا، براســاس آخرین آمــار و اطالعات بخش فنــاوری اطالعات کشــور که توســط حوزه فناوری اطالعات ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطی رادیویی منتشــر شد، تعداد مشــترکین اینترنت پهن باند بیش از 74 میلیون و 518 هزار نفر و تعداد مشــترکین اینترنت پهن باند ســیار بیش از 64 هزار و 137 نفر اعالم شد. این آمار که مربوط به ســال 95 تا ســال 97 اســت تعداد مشــترکین اینترنت پهن باند ثابت را بیش از 10 میلیون و 381 هزار نفر نشان میدهد. آمارهــای این ســازمان گــواه بــر آن دارد که ضریب نفــود اینترنــت پهن باند ثابت 12.65 درصد و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار 78.14 درصد و در مجموع ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در کشــور 90.78 درصد رشــد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.