شرکت های دانش بنیان در راه «جی تکس»

Iran Newspaper - - News -

شــرکتهای دانــش بنیــان و توانمنــد ایرانــی بــرای شــرکت در نمایشــگاه جیتکــس 2019 بــا حمایــت مرکــز تعامــالت بینالمللــ­ی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری، راهی مرکز تجــارت جهانی دوبی میشوند. بهگــزارش ایرنــا، مهمتریــن هفتــه در تقویم تکنولــوژی جهانی در 38 ســال اخیر، هفته تکنولوژی جی تکس اســت، گردهمایی که به میزبانی دوبی از ۴1 تــا 18 مهــر 1398 در مرکز تجارت جهانی دوبی امــارات متحده عربی برگزار میشود. با توجه به بزرگی، وسعت و اهمیت این نمایشگاه، مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، صندوق نوآوری و شــکوفایی و سازمان توســعه تجارت ایران از اعزام شرکتهای دانش بنیان ایرانی به نمایشگاه جی تکس 2019 حمایت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.