بیم و امیدهای «بیبی» و «بنی»

با حمایت ائتالف عربی از نخست وزیری «گانتز»، معادالت تشکیل دولت در سرزمین های اشغالی پیچیده تر شد

Iran Newspaper - - News -

بنفشــه غالمــی/ کالف ســردرگم انتخــاب مأمــور تشــکیل کابینه بعدی رژیم صهیونیســت­ی هر روز پیچیدهتــر از روز قبل میشــود و بههمان نســبت «بنیامیــن نتانیاهــو»، معــروف بــه «بیبــی» و «بنــی گانتــز» را در بیم و امید نشســتن بر کرســی نخســتوزیر­ی ســرزمینها­ی اشــغالی فلسطین غرقمیکند.

در واپســین ســاعات روز یکشــنبه 22 ســپتامبر (۱3 شــهریور)، «ایمن عــوده»، رهبر حزب جبهه دموکراتیک و یکی از دو رهبر ائتالف عربی متشکل از 4 حزب فلسطینی، پس از دیدار با روون ریولین، رئیــس رژیم صهیونیســت­ی خبــر داد ایــن ائتالف حاضر به حمایــت از «بنی گانتز»، رقیب نتانیاهو اســت. او در یادداشــتی در روزنامــه امریکایــی «نیویــورک تایمــز» بــا تأکیــد بــر اینکــه خواســته فلســطینیا­ن پایــان گرفتــن دوره نخســتوزیر­ی نتانیاهو و سیاستهای یک دههای ترس و نفرت و نابرابــری او اســت، نوشــت: «در انتخابــات اخیر ۰6 درصد از شــهروندان عرب فلســطین شــرکت داشــتند و ائتالف ما با کســب 3۱ کرســی به جناح سوم کنســت تبدیل شــد. بنابراین این ما هستیم کــه تصمیــم خواهیم گرفــت چه کســی میتواند نخستوزیر بعدی اســرائیل باشد. از همین رو به روون ریولیــن توصیــه کردم بنی گانتــز را مأمور به تشکیل دولت کند. این پرمعناترین گامی است که ما برداشتیم تا به اکثریت مورد نیاز برای کنار زدن نتانیاهوکم­ککنیم.»

اندکی پس از انتشــار یادداشــت ایمن عوده در روزنامه نیویــورک تایمز، «احمــد الطیبی»، رهبر حــزب تغییــر نیــز در ســخنانی کــه شــبکه خبری «روســیا الیوم» منتشــر کرد، ضمــن تأیید موضع عــوده، تأکید کــرد حزب او به همــراه دیگر احزاب ائتــالف عربی قصــد ندارند بــدون کســب امتیاز، از نخســتوزیر­ی گانتــز حمایت کننــد. به گزارش «ایسنا»، الطیبی اهداف ائتالف عربی را دستیابی بــه دســتاورده­ایی بــرای شــهروندان عــرب در سرزمینهای اشغالی و برکناری بنیامین نتانیاهو، نخســتوزیر­ی که دوره فعالیتش به پایان رسیده اســت، دانســت و تأکیــد کــرد هــدف دوم مــا ُبعد سیاســی قضیه اســت. به گفته وی، خواســتهها­ی لیســت مشــترک شــامل صدور دســتوری دولتی بــرای مبارزه با خشــونت علیه اعــراب، لغو قانون ویژهای درباره تسهیل تخریبها، اعالم یک طرح اقتصــادی واقعــی برای توســعه شــرایط اعراب و توقف یورشها به مســجداالق­صی است. الطیبی همچنین به خبرگزاری «آسوشــیتدپ­رس» گفت: بنــی گانتــز گزینــه دلخــواه ما نیســت، ولــی ما به رأیدهندگان وعده دادیم که همه کار خواهیم کرد تــا نتانیاهو را از قدرت کنــار بگذاریم و نتیجه آنکه بنیگانتزرا­پیشنهادمیک­نیم.»

اقدام «عوده» و «الطیبی»، در حمایت از «بنی گانتز» اقدامی تاریخی محســوب میشــود. زیرا به طــور عام فلســطینیا­ن هرگز حاضر بــه حمایت از احزاب و شــخصیتهای صهیونیست نمیشوند. البته سال 2۹۹۱ نیز «یاسر عرفات»، نخستوزیری «اســحاق رابین» را به رسمیت شناخت و او نیز در اقدامی متقابل تشکیالت خودگردان را به رسمیت شــناخت و پایههای پیمان اسلوو را بنا نهاد. با این حــال اقــدام «عــوده» و «الطیبــی» که بــرای چند ســاعتی «گانتــز» را مطمئــن کــرده بــود، مأمور به تشــکیل دولت خواهد شــد، نتوانســت به او کمک کنــد. زیرا کمتر از 2۱ ســاعت پــس از اعالم موضع آنان، حزب «بلد» یکی از چهار حزب عرب کنست خبر داد، حاضر به حمایت از «بنی گانتز» نیست.

الزم به ذکر است، «روون ریولین»، رئیس رژیم صهیونیستی که حداکثر تا روز چهارشنبه فرصت دارد تــا یک نفــر از میان «بنی گانتــز» و «بنیامین نتانیاهــو» را برگزیده و مأمور تشــکیل دولت کند، فردی را انتخاب خواهد کرد که تأییدیه بیشتری از سوی احزاب داشته باشــد. حزب «لیکود»، حزب «نتانیاهــو»، ۱3 کرســی دارد که همراه ســه حزب «شاس» با ۹ کرســی، ائتالف یهودیت توراتی با 8 کرسی و ائتالف «یمینا» 7 کرسی، حائز 55 کرسی در پارلمان رژیم صهیونیســت­ی است. حزب «آبی و ســفید»، حــزب «گانتــز»، 33 کرســی دارد و دو حزب «کارگر» با 6 کرســی و «ائتالف دموکراسی» (میرتــس) بــا 5 کرســی از او حمایــت میکنند که به این ترتیب مجموع کرســیهایی کــه از «گانتز» حمایت میکنند به 44 کرســی میرسد. اگر تمام احزاب ائتالف عربی که 3۱ کرسی در پارلمان دارد از وی حمایــت میکردنــد، کرســیهای او بــه 57 کرســی میرســید و براحتی مأمور تشــکیل دولت میشــد. اما با خروج «بلد» از حمایت از «گانتز»، ایــن کرســیها به 54 میرســد کــه به ایــن ترتیب و تحت شــرایط فعلــی «بنــی» از «بیبی» عقب میافتــد. بــا این حال نــه «نتانیاهو» و نــه «گانتز» هنوز مطمئن نیســتند فردی باشــند کــه مامور به تشکیل دولت میشود. بویژه که «جروزالم پست» خبری منتشر کرده بود، مبنی بر اینکه دفتر رئیس رژیمصهیونی­ستیگفتهاست،مبنابرایآن­هااعالم موضع رهبران ائتالف عربی اســت و به نارضایتی اعضــا اهمیتی نمی دهد. با ایــن حال «نتانیاهو» امیدوار اســت وضعیت بر همین منــوال بماند و او بــا 55 کرســی که از وی حمایــت میکند، مأمور بــه تشــکیل دولت شــود و «گانتــز» امیدوار اســت بتوانــد یا ســه نماینده حــزب «بلــد» را مجاب به حمایت از خــود کند یا «آویگــدور لیبرمن»، رهبر حزب «اســرائیل بیت نو» را که صاحب 8 کرســی در پارلمان است. این در حالی است که «لیبرمن» یکشنبه شــب ضمن توصیه به «بیبی» و «بنی» مبنــی بر اینکه «برای نخســتوزیر­ی شــیر یا خط بیندازیــد»، گفت که حزب وی از هیچ فردی برای تصدی این پســت حمایــت نمیکنــد. او در عین حال ائتالف عربی را دشــمن خواند و گفت، هرگز حاضر نیســت در دولتی مشارکت داشته باشد که نمایندگان عرب در آن حضور داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.