عبداهلل گل، رقیب احتمالی اردوغان در انتخابات بعدی

Iran Newspaper - - News -

روزنامه حریت ترکیــه از توافق عبــداهلل گل بــا رهبــر حــزب جمهوریخــو­اه خلــق در اعــالم یک نامــزد مشــترک بــرای انتخابات ریاســتجمه­وری 2۰23 خبر داد. بهگزارش ایســنا، عبدالقــاد­ر ســلوی، ســتوننویس سرشناس روزنامه حریت که ارتباط نزدیکی با حزب حاکم دارد در مطلبی در این روزنامه نوشت: انتخابات ملی ترکیه احتماالً پیش از موعد تعیین شــده در 2۰23 برگزار میشــود و رجــب طیــب اردوغان رقابــت جانانهای با متحدان قدیمی خواهد داشت، زیرا جنبش سیاســی جدیدی که از ســوی علــی باباجان، معاون ســابق نخســتوزیر از حــزب عدالت و توســعه (آک پارتی) تشــکیل شــده اســت، نیروی محرکه متحد سابق اردوغان، عبداهلل گل بــرای بــه جریــان انداختن چالــش برای ریاســت جمهوری اســت. این ســتوننویس حریت همچنین گزارش داد، توافق عبداهلل گل بــا حــزب جمهوریخــو­اه خلــق نیــز در میان اســت. او مدعی شــد کــه گل به توافقی با ایــن حزب اپوزیســیو­ن بــرای نامــزدی گل برای ریاســت جمهوری دســت یافته اســت. عبداهلل گل اولین نخستوزیر آکپارتی بعد از پیــروزی ایــن حزب در انتخابــات پارلمانی 2۰۰2 بود، اما کنار رفت و اجازه داد تا اردوغان سال بعد این سمت را در دست بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.