آغاز نشست مجمع عمومی با تمرکز بر تغییرات اقلیمی

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهــان / امــروز سهشــنبه دومیــن روز از آخریــن هفتــه ماه ســپتامبر، مقر ســازمان ملل در منهتن نیویورک، طبق سنت هر ساله، میزبان پادشاهان، رؤسای جمهور و نخستوزیرها­ی دهها کشور جهان است. رهبرانی که از 3۹ کشور دنیا آمدهاند، در هفتاد و چهارمین اجالس مجمع عمومی با جدیت هرچه بیشتر برای بحران تغییرات آب و هوایی کرهزمین و دیگر چالشهای دنیا طرح بدهند و از تریبون سبز مجمع عمومی با سخنرانی 5۱ دقیقهایشان که البته همواره به درازا میکشد، صدای خود را به گوش همه برسانند.

امســال نــه از چالشهــای بینالمللــ­ی جهان کاســته شــده و نــه بحرانهای بینالمللــ­ی حل شــدهاند اما آنتونی گوترش، دبیرکل ســازمان ملــل عزم خود را جــزم کــرده تا فــارغ از تمــام چالشهــا و بحرانهای بینالمللــ­ی اصلیترین دســتور کار مجمــع عمومی ســاالنه را بــه یک بحران بســیار مهم بهنــام بحران آب و هوایــی اختصــاص دهد. از این رو، در اقدامی کم ســابقه و شــاید هم بتوان گفت، بیســابقه دیروز دوشــنبه قبل از آغاز رسمی مجمع عمومی یک اجالس ویژه موســوم به «اقدام آب و هوایی» برگزار کرد. به گزارش ســایت شبکه خبری ســیانان، گوترش حتی سنتها را شکست و به رهبران جهان تأکید کرد، حتماً با «طرحهای قابل اجرا و تحول ساز» در زمینه ممانعت از گرم شدن کره زمین و دیگر بحرانهای آب و هوایی در اجالس آب و هوایی روز دوشنبه حاضر شوند و اگر طرحی ندارند، نیایند. به حاضران در این اجالس تنها ســه دقیقه فرصت داده شــد تــا درباره طرحهــای آب و هوایی پیشنهادیشـ­ـان صحبت کنند. اینکه ایــن اجــالس تا چه انــدازه مفیــد و کاربردی خواهــد بود، با گذر زمان مشــخص میشود اما اینکه دبیرکل سازمان ملل تا این اندازه بر دستور کار مجمع عمومی متمرکز شــده و نمیخواهد بگذارد رهبران جهان از مسئولیتهای­شــان در قبال بحرانهای اقلیمی شــانه خالی کنند، به خودی خود حائزاهمیت است. برخی رهبــران جهــان مانند صدراعظــم آلمان مدتها اســت، مقابله بــا بحرانهای آب و هوایی را جزو اولویتهای دولت خود قرار دادهاند و در نشســت دیروز هم موضع خود را اعالم کردند. موضع آنگال مرکل آنقدر روشن است که در نشست دیــروز آب و هوایــی شــرکت کرد اما خبــر داد، در دیگر رویدادهــا­ی یک هفتهای مجمع عمومی شرکت نمیکند. موضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا هم به همین اندازه روشــن اما کامالً در نقطه مقابل قــرار دارد. ترامپ دیروز در نشست آب و هوایی شرکت نکرد اما گفت، در دیگر رویدادهای مجمع عمومی شــرکت میکنــد. ترامــپ همچنین همزمان بــا اجــالس آب و هوایی دیــروز در همان ســاختمانی کــه این اجــالس در حال برگــزاری بود، از نشســت دیگری با موضوع «آزارهای مذهبی» میزبانی کرد. ترامپ پیشــتر هم بارها از شــرکت در اجالسهــای مربوط به بحران اقلیمی امتناع کرده اســت زیــرا اعتقادی به گرم شدن کره زمین و بحرانهای زیست محیطی که جهان را تهدید میکند، ندارد.

اگرچه دســتور کار اصلی هفتاد و چهارمین مجمع عمومی ســاالنه ســازمان ملل بحرانهای اقلیمی و گرم شدن کره زمین است اما بیتردید پای موضوعات و چالشهــای دیگــری نظیر تنشهــای ایــران و امریکا، تنشهــای ارضی هند و پاکستان، جنگ تجاری چین و امریکا، بحرانهای خاورمیانه ...و به این اجالس باز میشود و رهبران جهان از این فرصت جهانی ساالنه برای رساندن پیامهای خود به دوســتان و دشمنانشــا­ن و جامعه جهانی اســتفاده میکننــد. دیدارهای حاشیهای احتمالی در طول یک هفته هم خبرساز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.