نمایش قدرت «مودی» در تگزاس

Iran Newspaper - - News -

نــدا آکیــش / دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهوری امریکا و شهر هوستون در ایالت تگزاس با تجمع بیــش از ۰5 هــزار نفــری آنچنان اســتقبال گرمی از نارنــدرا مودی، نخســت وزیر هنــد کردند که نه تنهــا مودی بلکه تاریــخ آن را فرامــوش نخواهد کــرد. عالوه بــر این اســتقبال بیســابقه، تعریف و تمجیدهایــ­ی کــه دو رهبــر از همدیگــر کردند تا مدتهــا در حافظههــا خواهــد مانــد امــا در این میان پاکســتان [رقیب دیرینه هند] هم فراموش نخواهــد کــرد کــه چگونــه رئیس جمهــوری هند تنشهــای اســالم آباد – دهلــی نو را بــه تگزاس کشــاند و پاکســتان را بــه حمایت از تروریســم در طــول چند دهه متهــم کرد. بهگــزارش نیویورک تایمز، بیــش از ۰5 هزار امریکایی – هندو ســاکن ایالت تگزاس امریکا روز یکشنبه به وقت محلی در اســتادیوم­ی جمع شــدند تا از مودی استقبال کنند و صحنه نمایش قدرت مردی را رقم بزنند که در انتخابات کشورش با یک نتیجه قابل قبول و برای بار دوم پیروز شد و با اتکا بههمین پیروزی اقدامــات تنشزایــی مانند حــذف خودمختاری کشــمیر را انجــام داد. او کــه یــک رهبــر ملیگــرا است در گردهمایی تگزاس هم سخنان جنجال برانگیزی درباره پاکســتان؛ رقیب و همســایهاش بــر زبان آورد و گفــت: «اقدامات هند در مرزهای خــودش آرامش برخــی افراد را که قــادر به اداره کشــور خودشان نیســتند برهم میزند. این افراد تنفــر از هنــد را در مرکــز اولویتهــا­ی سیاســی خودشــان قرار دادهاند.» مخاطب مودی در این جمالت عمران خان، نخســتوزیر پاکستان بود. او همچنین پاکستان را متهم کرد که چندین دهه است در کشمیر از گروههای شبه نظامی حمایت میکند. نکتــه دیگری کــه در گردهمایی تگزاس وجود داشت، قرار گرفتن ترامپ در کنار مودی – دست در دست هم – بود. آقای «معامله گر» در تگزاس کوشــید که خود را دوســت بسیار نزدیک مودی معرفی کند و با این ترفند بهره انتخاباتی الزم را از تجمــع ۰5 هــزار نفــری امریکایــی – هندوهای تگزاس ببرد.

ترامــپ خطاب به جمعیت گفت: بینهایت خوشــحالم با یکــی از بزرگتریــن، وفادارترین و فداکارترین دوســتان امریکا، نخستوزیر مودی، اینجــا در تگــزاس حاضــر میشــوم. او مدیریتی اســتثنایی برای هند و مردمش به ارمغان آورده اســت. رئیــس جمهــوری امریــکا همچنیــن در تعریــف از جامعــه هندی تبار امریــکا گفت: «ما واقعاً افتخار میکنیم که شما را امریکایی خطاب کنیــم.» این اظهــارات ترامپ در حالی اســت که مهاجرستیز بودن او بر هیچکس پوشیده نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.