حمله هوایی عربستان به سه استان یمن

Iran Newspaper - - News -

ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان سعودی بامداد دیروز دوشــنبه بیــش از 27 حمله هوایی به ســه اســتان یمن از جمله حمله به یک مســجد در اســتان عمــران انجام داد که به کشــته شدنغیرنظام­یانانجامید.بهگزارشاسپ­وتنیک،جنگندههایا­ئتالفعربیب­امداد دیروز ۰۱ حمله به منطقه «حرف سفیان» در شمال استان عمران انجام دادند که یکی از آنها یک خودرو را هدف قرار داد و به کشــته شــدن دو نفر منجر شد. منطقه السواد نیز در معرض ۹ حمله قرار گرفت که در یکی از این حمالت پنج عضو یک خانواده کشته شدند و دو کودک دیگر از اعضای این خانواده مفقود شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.