اختصاص یارانههای حذفی به معلوالن

Iran Newspaper - - News -

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از موافقــت اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیــس جمهــوری مبنــی بــر اختصــاص یارانههــا­ی حذفی به جامعه معلوالن کشــور خبــر داد. بــه گزارش مرکز روابــط عمومی و اطاعرســان­ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری با اعام این خبر در اولین کمیته نظارت و هماهنگــی بر قانون حمایــت از معلوالن اظهار امیدواری کــرد: با این اقدام بسیاری از مشکات و مسائلی که معلوالن کشور با آن دست به گریبان هستند حل و فصل شود.

وی بــا اشــاره به تصویب قانــون حمایت از معلوالن در اســفند مــاه 96 در مجلس بیان داشت: 6 آیین نامه از سوی وزارتخانه در این خصوص تهیه شده کــه حداکثر تا آذرماه در دولت مطرح خواهد شــد. در این نشســت همچنین، احمــد میدری، معاون رفاهی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارائه گزارشی در این زمینه بیان داشت: قانون حمایت از معلوالن کشور اسفندماه 96 در مجلــس شــورای اســامی تصویب و از اردیبهشــت تا آذرمــاه 97 آیین نامههای مرتبط با آن تهیه شد.

در این جلســه، عملکرد همه دســتگاهها در اجرای قانون ارائه و مقرر شــد که از سوی معاون اول برای اجرای بهتر این قانون دستورات الزم اباغ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.