به دانشآموزان هنر دوست داشتن و دوست داشته شدن را بیاموزید

Iran Newspaper - - News -

محمدعلــی موحــد در پیامی صوتی به مناســبت اول ماه مهر و آغاز ســال تحصیلی 9۸-99 که امســال زنگ آن در مدرسه ایشــان در تبریز زده شد، از معلمــان خواســت بــه دانشآموزان هنر دوســت داشــتن و دوست داشته شدن را بیاموزید. بهگزارش «ایران آناین»، متن کامل پیام صوتی این استاد برجسته حقوق و تاریخ و ادبیات که دیروز در مدارس استان آذربایجان شرقی پخش شد، به این شرح است: بسماهللالر­حمنالرحیم از من خواستهاند که به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال نوی تحصیلی، احساســی را کــه در دل دارم بــر زبــان آورم. لحظــه و ســاعتی که نــوای زنگ، آغــاز ســال تحصیلی نویــی را اعام مــیدارد، برایًمن یکــی از مقدسترین و پرمعناترین لحظات اســت. پیــام من امروز طبعا در درجــه اول خطاب به معلمان و آموزگاران شــریف اســت؛ میخواهم این عزیزان متوجه این نکته باشــند که پدران و مادران این کشــور گرامیتریــ­ن و ارجمندترین چیزی را که دارند به دست شما میسپارند. قرار است آنان را خواندن و نوشتن یاد دهید. قرار است اولین جرقه برای روشن کردن مشعل دانش و معرفت در دلهای کودکان ما به دســت شــما زده شود، اما در کنار تعلیم خواندن و نوشتن، شما سه چیز مهمتر دیگر نیز باید به آنان بیاموزید: اول آنکه خداوند طبع جستوجوگری به ابنای بشرعطا کرده است. بکوشید تــا این موهبــت الهی را در نهاد فرزندان ما تقویت کنید و نیرو بخشــید. مبادا شیوه تعلیم شما چنان باشد چون بارقه مبارک ربانی در دلهای کودکانی که سرنوشت آینده کشور را به دست خواهند داشت سرکوب گردد و خدای ناکرده به خاموشی گراید. دومین چیزی که باید به کودکان ما بیاموزید هنر دوست داشتن و دوست داشته شدن است. مدرسه آموزشگاه دوستیهای دیرپا، بیغل و غش و خالی از طمع و ریا اســت؛ یک جاذبه مرموز ملکوتی هســت که بچهها را به ســوی همدیگر میکشاندوآن­انبدونماحظ­هوابستگیها­یخانوادگی،بدونتوجهبه­جایگاه و پایگاه اجتماعی والدینشــا­ن با یکدیگر میجوشند و دوست میشوند و این امر مقدســی اســت؛ بکوشــید تا بچهها قدر این دوســتیها را بشناسند و رشته مودتی را که با صفا و صمیمیت در میانشــان برقرار میشود همچنان پاک و بیآالیش نگه دارند و این دوستیها را توشه زندگی خود بدانند. سوم آنکه به موازات دوستیها و مهربانیها بکوشید تا شیوه رقابت سالم را به آنان بیاموزید؛ شیوهای که در سرتاسر زندگی در همه ساحتهای اقتصادی و اجتماعی و اداری و علمی باید راهنمای آنان باشد؛ رقابتی فارغ از کینه و حسد و بدخواهی و کارشکنی و توطئهها و پروندهسازی­ها. اینک دست دعا به درگاه خداوند بر میداریم تا باران رحمت و برکت خویش را از ســر و روی فرزنــدان مــا دریــغ نفرمایــد و مــدارس ما را از شــور و نشــاط و شادمانی و اشتیاق و عطوفت و مهربانی لبریز دارد. یامحولالحو­لواالحوالح­ولحالناالی­احسنالحال

آمین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.