استاندار تهران: شناورشدن ساعت کاری کارمندان تا ۵۱ مهر

Iran Newspaper - - News -

اســتاندار تهــران اعــام کرد کــه تأخیر حضــور کارکنــان دســتگاهها­ی اجرایی تــا ســاعت 9 صبــح، تــا ۵1 مهــر مجــاز اســت. انوشــیروا­ن محســنی بندپــی دربــاره شناورشــدن ســاعت آغاز بــه کار ادارات تهــران اظهار کرد: بر اســاس بخشــنامها­ی کــه معــاون اول رئیــس جمهــوری ابــاغ کــرده، ســاعت آغــاز بــه کار دســتگاهها­ی اجرایــی تــا ۵1 مهــر از ســاعت 7 الــی 9 صبــح شــناور خواهد بود. وی خاطــر نشــان کــرد: بــر اســاس بخشــنامه اباغــی، کارکنان دســتگاهها­ی اجرایی اســتان تهران میتوانند تا ســاعت 9 در محل کار خود حاضر شــوند و تأخیر آنها تا این ساعت، مجاز تلقی میشود. کارکنان موظفند تأخیر خود را از طریق مرخصی ساعتی موجه کنند. به گزارش ایســنا، طرح شناورســاز­ی ســاعت آغاز به کار کارکنان دستگاههای اجرایــی با هدف کاهــش بار ترافیکی خیابانها و بزرگراهها در ایام آغاز ســال تحصیلی مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه اجرا میشود. ■ کاهش حجم ترافیک اول مهر ماه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.