رئیس بهشت زهرا: اختصاص ۳ بنز لوکس برای تشییع پیکر مفاخر و نام آوران

Iran Newspaper - - News -

مدیرعامل بهشــت زهرا(س) با بیان اینکه ناوگان آمبوالنس این ســازمان با ۴1آمبوالنس ســاخت داخلی نوســازی شــد گفت: سه دســتگاه بنز لوکس نیز برای تشــییع پیکر نامآوران، فرهیختگان و مفاخر در نظر گرفته شــده اســت. بهگزارش ایرنا، سعید خال در حاشیه افتتاح پروژههای بهشت زهرا در جمع خبرنگاران در پاســخ به این ســؤال که آیا افراد ثروتمند هــم میتوانند از این بنزها برای تشــییع پیکر استفاده کنند، گفت: خیر، ما در بهشت زهرا اختاف طبقاتی نداریم.

خال همچنین از افتتاح ورزشــگاه چندمنظوره ویژه پرســنل این ســازمان و همچنیــن شــهروندان جنــوب تهــران خبر داد. بــه گفته وی، شــماره تلفن ۴رقمــی ۵030 بهشــت زهــرا نیز از امروز در اختیار شــهروندان قــرار گرفته و بــا راهاندازی این ســامانه ســرانه حمل متوفی از 2 ســاعت به زیــر ۵۴ دقیقه کاهش مییابد.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا به دیگر پروژههای به بهرهبرداری رسیده این سازمان اشاره کرد و گفت: 2 سوله بحران و 3 پروژه بزرگ هوشمندسازی مبنــی بر نظــارت تصویری کل فضای بهشــت زهــرا دیروز با حضور شــهردار تهران راهاندازی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.