«متادون» تا آخر مهر هولوگرام دار میشود

Iran Newspaper - - News -

بــه دنبــال انتقاد از طرح توزیع متــادون در داروخانهها، مدیــرکل امورًداروی ســازمان غــذا و دارو از تعلیــق موقت این طــرح خبر داد و گفــت: فعا مراکز ترک اعتیاد فعالیتشــا­ن را در زمینه توزیع داروهای متادون همچنان ادامه میدهند.

بهگــزارش ایســنا، دکتــر غامحســین مهرعلیــان، در واکنــش بــه برخــی اظهارات مبنی بر اینکه میزان تولید داروی متادون در کشور دو برابر مصرف مراکز درمان بوده است، گفت: اصاً اینطور نیست که تولید متادون دو برابر نیاز مراکز درمانی باشــد، بلکه کاماً مبتنی بر نیاز بازار تولید میشــود و کاماً بر اساس برآوردهای گذشته و نیاز بازار است.

وی دربــاره هولوگــرام­دار کــردن داروهــای متــادون نیــز افــزود: در زمینــه نصــب برچســب اصالــت روی داروهای متــادون تصمیم جــدی گرفتهایم و برنامهریــ­زی کردهایــم تــا اواخر مهر ماه امســال این موضــوع بهطور جدی از ســوی شــرکتهای پخش متادون اجرا شــود. این اقدام میتواند برای بحث رصد و پیگیری داروهای متادون کمککننده باشــد و از نشــت داروی متادون جلوگیری کند.

مهرعلیان درباره ســرانجامًطــرح توزیع متــادون در داروخانهها و عرضه آنهــا از ایــن مراکز، گفــت: فعا بحــث توزیــع متــادون در داروخانهها معلق شــده اســت. در ایــن زمینه فرصتــی دو ماهه را از ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر گرفتهایم و در حال کارشناســی مجدد هســتیم تا ببینیم بهتر است متادون را در داروخانهها توزیع کنیم یا در مراکز ترک اعتیاد یا در مراکز دیگر.

وی تأکیــد کــرد: البته در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد فعالیتشــا­ن را در زمینه توزیع داروهای متادون ادامه میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.