مدیرعامل انجمن آلزایمر: بدون شرم درباره آلزایمر صحبت کنیم

Iran Newspaper - - News - سهیال نوری خبرنگار

در ایــران بیــش از 700 هزار نفر به آلزایمر مبتا هســتند و بــه علت رشــد جمعیت سالمندی،اینآمارهرر­وزدرحالافز­ایش است و تنها با پیشگیری و مراقبت از مغز ســالمندان و همچنین انجام تســتهای غربالگــری ســاالنه میتوان ایــن تهدید را کمرنگوکمرن­گترساخت.

«بیایید بدون شــرم در مورد دمانس و بیماری آلزایمــر صحبت کنیم.» انجمن جهانی آلزایمر امســال این شــعار را برای ماهجهانیآل­زایمربرگزی­دتادرشرایط­یکه هر 3 ثانیه یک نفر در جهان و هر 7 دقیقه یک نفر در ایــران به دمانس (اختالی که تفکر، حافظه و استدالل را تحت تأثیر قرار میدهد) مبتا میشود، به تاش جمعی برای برخورد صحیح بــا عائم و بیماری آلزایمــر یا همــان زوال عقل تأکید شــود. جهان رو به سالمندی است و از آنجا که در آیندهای نه چنــدان دور این پدیده جوامع مختلف را به طور گسترده تهدید میکند، در ســپتامبر به مدت یکماه در خصوص بیماری خزان ذهن اطاعرسانی میشود تا گروههای سنی در خصوص این بیماری آگاهی کســب کنند و راههای پیشــگیری و کنتــرل آلزایمــر را بیاموزند. ایــن در حالی اســت که بــه گفتــه معصومــه صالحی - مدیرعاملان­جمندمانسوآ­لزایمرایرا­ن - اطاعرســان­ی در خصوص بیماری زوال عقــل در ایــران هر ســاله رشــد فزایندهای دارد، همانطــور کــه بر میزان ســالمندان و افــراد مبتا به این بیماری در کشــورمان افــزوده میشــود به طــوری که بر اســاس آمارهــای موجــود، ایــران ســومین کشــور جهان اســت که در آینده نزدیک با تغییر شکل هرم سنی و رشــد سالمندی روبهرو خواهــد شــد و از آنجا کــه بهدلیل کوچک شــدن خانوادههــ­ا مراقبتکننـ­ـده کمتری خواهیــم داشــت، بایــد بــا اطاعرســان­ی کافــی، در پیشــگیری از ابتــای زودهنگام به بیماری آلزایمر پیشــگام باشــیم که در ایــن صورت امکان ابتا بــه این بیماری تا 30 درصد کاهش پیدا خواهد کرد یا حتی بــا وجــود ایجــاد اشــکال در حافظــه آنی، بــا مراجعــه بموقع نــزد پزشــک، زندگی فــرد طوالنیتــر و باکیفیتتر خواهد شــد ضمــن اینکــه خانــواده و مراقبیــن بیمار هم وضعیــت بهتــری خواهند داشــت و تــا حــدودی در مقابــل آســیبهای آتــی واکسینهخوا­هندشد.

صالحــی بــا بیــان اینکــه زمانــی برای از دســت نداریــم، از تغییر ســبک زندگی ســالمندان و آمــوزش کــودکان بهعنــوان فاکتورهای مهم برای پیشگیری یا کنترل بیمــاری آلزایمر یاد کــرد: «به یک تاش جمعی نیاز اســت تا به کــودکان آموزش داده شــود هنگام استفاده از وسایل نقلیه کاه و کمربنــد ایمنــی جــزو ضروریــات اســت، چراکــه یــک ضربه ســر منتهی به بیهوشــی در دوره کودکــی، عامل خطری خواهــد بــود بــرای دوران بزرگســالی و احتمالی برای ابتا به بیماری آلزایمر در دورانسالمن­دی.»

صالحــی در ادامــه بــا بیــان اینکه یک ســال تشــخیص زودهنگام بیمــاری پنج ســال معلولیــت ناشــی از بیمــاری را بــه تعویــق میانــدازد، بــه آمــار ســالمندان کشورمان بر اساس آمارهای جهانی اشاره کــرد که نشــان میدهــد در ایــران بیش از 700 هــزار نفــر به آلزایمر مبتا هســتند و به علت رشــد جمعیت ســالمندی، این آمــار هر روز در حال افزایش اســت و تنها با پیشــگیری و مراقبت از مغز سالمندان و همچنیــن انجام تســتهای غربالگری ســاالنه میتــوان این تهدیــد را کمرنگ و کمرنگترساخ­ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.