توتو اسپورت (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

عکــس چهرههــای آنچلوتــی، ســاری و کونتــه ســرمربیان ناپولــی، یوونتــوس و اینتــر نشــانگر رقابتی اســت کــه از همان اوایــل فصــل جــاری «ســری »A بــرای کســب قهرمانــی بیــن آنهــا ســر گرفتــه اســت. «کوریــره» گزارشــی از موفقیــت فتــل آلمانــی در گراندپــری اتومبیلران­ی ســنگاپور هم دارد و بــه آخرین وضعیت در اردوی تیــم فوتبــال ســمپدوریا هــم نگاهی انداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.