مارکا (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

ایــن روزنامــه بــا چــاپ عکس شــادی کریــم بنزمــا کــه بــا تــک گلــش باعث پیــروزی مهــم 1-0 رئــال مادریــد در زمیــن ســهویا در ادامــه لیــگ فوتبــال اســپانیا شــد، این را از مهمترین وقایع ورزشــی جدید این کشور نامیده است. مــارکا از پیــروزی تازه مارکز اســپانیای­ی در ســری تورنمنتهــ­ای گراندپــری موتورســیک­لترانی جهان (موسوم به موتو جیپی) هم یاد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.