انتظارات به گونهای است که انگار قهرمانی وظیفه است

سیدمحمد موسوی، مدافع وسط تیم ملی والیبال در گفتوگو با «ایران»:

Iran Newspaper - - News - محمد محمدی سدهی خبرنگار

بیســتمین دوره مســابقات والیبال قهرمانی آسیا بــه میزبانی تهران برگزار شــد و تیــم ملی والیبال ایــران بــرای ســومین بــار در تاریــخ برگــزاری این مســابقات بر ســکوی قهرمانی ایســتاد. عــاوه بر قهرمانــی، تیــم ملــی در بخــش انفــرادی هم به عناوینی دست یافت و سیدمحمد موسوی عنوان بهتریــن مدافــع، امیر غفور بهترین قطر پاســور و سعید معروف بهترین پاسور را از آن خود کردند. حــاال والیبالیسـ­ـتهای کشــورمان جــام جهانی و انتخابی المپیک 2020 را در پیش دارند و باید در این دو رویداد مهم حضور یابند.

محمــد موســوی، مدافــع وســط تیــم ملــی والیبال به خبرنگار «ایران» گفت: «همان طور که پیشبینی میشد، قهرمان آسیا شدیم. انتظارات به گونهای است که انگار قهرمانی در آسیا وظیفه ماســت و هر نتیجه دیگری، نتیجه بدی است. به هر حال این مسابقات به خوبی برای ما تمام شد و خدا را شــکر میکنیم که توانستیم هوادارانی که در داخل ســالن حضور داشتند و هوادارانی که ما را از تلویزیون تماشــا میکردند، خوشــحال کنیم. عــاوه بر این یک افتخار دیگری هم به افتخارات ما اضافه شد.»

او تأکیــد کــرد: برخــاف اظهارنظرهـ­ـا نباید با این قهرمانی صعود بــه المپیک 2020 را قطعی دانســت:«این قطعی بودن فشاری است که روی تیــم وارد میکنــد. ما خودمان هــم چنین نظری داریــم امــا ورزش به هیــچ وجه قابــل پیشبینی نیســت و ممکــن اســت کــه در جریان یــک بازی اتفاقــات عجیبــی رخ دهــد و بــازی برگــردد. اگــر در یــک بــازی بچههــا ســرحال نباشــند و حریف خیلی خوب باشــد ممکن اســت اتفاقات دیگری رقــم بخورد.تیمهــای آســیایی پیشــرفت خیلــی خوبــی داشــتهاند و مثل 4،3 ســال پیش نیســت کــه ما از پیش برنده باشــیم. تیمهای آســیایی به مــا نمیبازنــد و ما باید آنها را ببریم. شــانس اول صعود به المپیک هستیم و 90 درصد حضورمان در المپیــک توکیو قطعی اســت و انشــاءاهل­ل این اتفاق در چین خواهد افتاد.»

موســوی درخصــوص شکســت تیــم ملــی در مرحلــه نخســت مســابقات مقابــل اســترالیا بیــان داشــت: «همه تیمهــای آســیایی جلوی ما انگیزهشــا­ن چند برابر میشــود. کاس تیم ایران باالتــر از آسیاســت و همــان طــور کــه مــا مقابــل تیمهــای قدرتمنــدی همچــون امریکا، روســیه و برزیــل بــا انگیزه بــاال ظاهــر میشــویم، تیمهای آســیایی هم چنین انگیزهای برابر تیم ملی ایران دارنــد. ما با آمادگی صددرصدی از نظر ذهنی به مصاف استرالیا نرفتیم و دو بازیکن مصدوم هم داشــتیم. از نظر من باخت مقابل استرالیا خیلی بموقع بود. اگر در آن بازی شکست نمی خوردیم ممکن بود فینال از اســترالیا ببازیم. ما با این تیم 2 بــازی تدارکاتــی برگــزار کردیم و هــر دو بازی را خیلی راحــت بردیم و با ذهنیت پیروزی در بازی اول مقابل استرالیا ظاهر شدیم. آن باخت باعث شــد تا به خودمان بیاییم و با تمام توان در فینال مقابل استرالیا ظاهر شویم.»

بازیکــن دزفولی والیبال کــه به عنوان بهترین مدافع روی تور مســابقات انتخاب شــد در پاســخ به این ســؤال که برای چندمین بــار به این عنوان دســت یافتی؟ افزود: «حقیقتــاً نمیدانم که این چندمین عنوان من است و حتی تعداد بازیهای ملــیام را نمیدانــم (باخنده). امــا قطعاً تاش میکنم که در مسابقات پیش رو هم به این عنوان دســت یابم. جام جهانی هر 4 ســال یکبار برگزار میشــود و از نظر مــن جام جهانی مســابقات به دردنخوری است. جام جهانی اضافه کاری است و نمیدانــم FIVB بــرای چه این مســابقات را در برنامه گذاشته چون تیمها بازیهای ملی زیادی پشــت سرگذاشته اند و چند ماه در اردو بوده اند و فشــار زیادی را تحمل کرده انــد. در جام جهانی یک تیم 11 بازی سنگین در 15 روز باید برگزار کند و فکر نمی کنم هیچ رشته ای این تعداد مسابقه را در مدت زمان فشــرده برگــزار کند. در طول این مسابقات و در زمان استراحت باید تیمها به شهر دیگری بروند. مســابقات سنگینی است و بازیکن بایــد پس از جام جهانی یک مــاه ریکاوری کند تا بدنش به فــرم ایدهآل برگردد. بــه این دلیل این مســابقات به هیچ وجه مسابقات خوبی نیست و فقــط جنبه مالی دارد که آن هم به بهانه تحریم، چیــزی بــه بازیکنــان تیم ملــی نمی رســد. ما در این ســالهایی که بازی میکنیــم و از درآمدی که خودمــان به دســت آوردهایم هم پولــی دریافت نکردهایم.»

او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه واقعــاً هیــچ پولــی از ســوی فدراســیون جهانی به فدراســیون والیبــال پرداخت نمیشــود؟ بیان داشــت: «من شــنیدهام کــه فدراســیون ایران بخــش اعظم آن درآمد را صــرف بدهیهای خود میکند اما به ما میگویند که به دلیل تحریم هیچ پولی در اختیار فدراســیون قرار نمیگیرد.» رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملــی المپیک در مصاحبه ای گفته بود:«والیبــال بــا فوتبــال رقابــت میکنــد و فکــر میکنم اگر ما روی والیبال ســرمایه گذاری داشته باشــیم، والیبــال میتوانــد رقیــب جــدی فوتبال شــود.» واکنــش موســوی بــه اظهارنظــر صالحی امیری چنین است:«بحث فوتبال با سایر رشتهها جداســت و به هیــچ وجه قابل مقایســه نیســت. فوتبــال در دنیا حــرف اول را میزنــد و طرفداران تیفوســی دارد. با این حال، طرفــداران والیبال در ایران خیلی زیاد هستند و ایران بیشترین طرفدار را در کل دنیــا دارد. بــه نظــرم فاصلــه هــواداران فوتبال و والیبال در کشــورمان خیلی کم است اما مقایسه کردن این دو رشته اشتباه است.»

چهاردهمیــ­ن دوره جام جهانی والیبال از 9 تا 23 مهر در ژاپن برگزار میشود. این درحالی است که گفته میشود محمدموسوی در این مسابقات تیــم ملی را همراهی نخواهد کــرد. او با تأیید این موضوع گفت:«قرار شــده در جــام جهانی با تیم اعزام نشــوم و اســتراحت کنم تا با آمادگی ذهنی و جســمی بیشــتری تیم را در مســابقات انتخابی المپیــک همراهــی کنــم.» گفتنــی اســت، 8 تیم برتر آســیا از 17 تــا 22 دی در چین به مصاف هم میرونــد و تیم قهرمان ســهمیه المپیک 2020 را کسب خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.