تصمیم امریکا مشروع نیست

Iran Newspaper - - News -

دیوان بینالمللی دادگستری در همین قضیه اعام میدارد که مصونیت وزیر امور خارجه مطلق است و این مصونیت و عــدم تعرض به وی از او در برابر هرگونه اعمال اقتدار دولت دیگر که مانعی برای انجام وظایف او ایجاد کند، حمایت میکنند.

-5 کنوانســیو­ن 1961 ویــن درخصــوص روابــط دیپلماتیــ­ک مجموعــه مصونیتهــا و مزایایــی را بــرای هیأتهــای دیپلماتیــ­ک اعزامــی از کشــورهای فرســتنده به کشــورهای پذیرنده پیشبینی کرده اســت و با توجه به جایگاه وزیر امــور خارجه بــه عنوان باالترین مقام دیپلماتیک یک کشــور این مصونیتها از جملــه مصونیت از تعرض به اموال و حق آزادی تردد (آزادی ســفر) به وی نیز قابل تســری اســت. چنین امتیازاتی برای حســن انجام وظایف محوله ضروری هســتند. ایــن امتیازات نیز باید بــدون هیچگونه تبعیضی اعطا شــوند. ماده 47 کنوانســیو­ن 1961 روابــط دیپلماتیــ­ک بهطــور عمده بــه صورت عرفــی درآمده و مســتفاد از رویــه قضایــی بینالمللــ­ی حتــی بــرای دولتهــای غیرعضــو هم الزماالتبا­ع است. این اقدام دولت ترامپ بدیهیترین حقوق پیشبینی شده در این کنوانسیون را نقض کرده است.

-6 هرچنــد دولــت امریکا همــواره در ظاهر خــود را مدافع آزادی بیان نشــان میدهد، اما اقدامهای بعدی این دولت متعاقب صدور دســتور 13876 بخوبی بیانگر غیرواقعی بودن چنین ادعاهایی است. این دولت با ارسال نامههایی برای توییتــر، فیسبــوک و اینســتاگر­ام، به آنها اعــام کرد که فــوراً صفحات متعلق به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را مسدود کنند. این نشان میدهد: اوالً: امریکا به وضعیت حقوقی این شرکتها احترام نمیگذارد و علیرغم آنکه برخی از آنها بویژه توییتر و اینســتاگر­ام «خصوصی» هســتند، آنها را مجبور میکند که از دســتور دولت امریکا تبعییت کنند. ثانیاً: امریکا به بنیادیترین حق بشری یعنی «آزادی بیــان» بیاعتنا اســت، در حالــی که هیاهوی او در دفــاع از «آزادی بیان» و عدم آن در ایران گوش جهانیان را کر کرده است. ثالثاً: امریکا حق کلیه ابنای بشر در دسترسی «آزاد به اطاعات» را نقض میکند. «دسترسی آزادانه به اطاعات» حتی در قوانین داخلی کشورها از جمله خود امریکا نیز تضمین شده است.

-7 تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران به لحاظ اجرای وظایفی کــه قوانیــن ایران بویــژه قانــون اساســی آن برعهده وزیــر امور خارجه گذاشــته، مصداق بارز مداخله در امور داخلی کشور ایران محسوب میشود. این مداخله نه فقط در مغایرت با اصل کلی حقوق بینالمللی اســت که مداخله در اموری را که اساساً در صاحیت ملی کشورها (از جمله قانونگذاری و اجرای آن) است، ممنوع میکند، بلکه در تعارض با قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل در باب تعریف مداخله و عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. ب) مطالبات امضاکنندگا­ن از مقامات جمهوری اسالمی ایران ما امضاکنندگا­ن بر این باوریم که میبایســتی در اســرع وقــت اقدام ذیل در دستور کار مقامات سیاسی و اجرایی قرار گیرد.

-1 از نظــر سیاســی بویژه ماقات وزیر خارجه کشــورمان با مقامهای سیاســی ســایر کشــورها باید مطمح نظر قرار گیرد. دستگاه دیپلماسی کشور باید بر شدت فعالیت خود افزوده، کشورهای دیگر را از انجام احتمالی چنین اقدام غیرقانونی امریکا (عدم ماقات با وزیر امور خارجه ایران یا عدم رعایت مصونیتها و مزایای ایشان) بشدت برحذر داشته، در این رابطه باید متذکر شوند که دولت تدبیر و امید با رأی اکثریت مردم ایران و به صورت کاماً دموکراتیک انتخاب شده است و وزیر خارجه آن دارای مشــروعیت کامل اســت. البته ســفرهای اخیر وزیــر امور خارجه ایــران به چندین کشــور اروپایی و آســیایی و ماقات ایشــان بــا باالترین مقامهای سیاســی آنها بویژه رئیس جمهوری فرانســه در کاخ الیزه نشــان بارزی از شکست امریکا در به انزوا کشیدن رئیس دیپلماسی جمهوری اسامی ایران است.

-2 امریــکا در پی اعمــال هژمونی داخلی خود بر حقوق بینالملل اســت. در اینجاست که باید در فکر ساخت اجماعی جهانی در مقابل یکجانبهگرا­یی از سوی امریکا بود. البته پیشــنهاد میشــود ایران در وضعیت فعلی در این مورد پیشگام نشود، چون که دولتها از ترس امریکا ممکن است تن به پیشنهادهای کشورمان ندهند. میتوان این فکر را توسط کشورهای دیگر مطرح و در پس آنها اقدامهای الزم از جمله حمایت از آن را پیگیری کرد. ضمن آنکه از دیپلماسی عمومی و از جمله سازمانهای مردمنهاد یا سازمانهای غیردولتی واقعی نیز بهره برد.

-3 هــدف البتــه نه چندان پنهــان امریکا در تحریــم وزیر امــور خارجه ایران محروم کردن دستگاه دیپلماسی کشور از ظرفیتها و تواناییهای خاص ایشان در مذاکــرات احتمالــی آتی اســت. در چنین وضعیتی همبســتگی و یکپارچگی گروهها، نهادها و مشکات مختلف در حمایت از وزیر امور خارجه محبوب ایران میتواند در خنثی کردن این هدف شوم نقش بسزایی ایفا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.