دربی09؛ دیداری که حاشیههایش پر رنگتر بود

پیشکسوتان استقالل از عملکرد آبیها انتقاد کردند

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش / دربی 90 پایتخــت با گل 3امتیازی مهدی عبدی به سود سرخپوشان به پایان رسید تا پرســپولیس به صــدر جدول نزدیکتر شــود و استقال با 2 امتیاز از 4 بازی در قعر جدول باقی بمانــد. این بازی مثل همیشــه و البته دربیهای بــزرگ دنیا، تبعاتی داشــت که تا چنــد روز مورد توجه رسانهها و هواداران خواهد بود.

در دربــی 90 شــاهد صحنههــای خشــنتری نسبت به دربیهای یکی، دو سال گذشته بودیم؛ از شکستگی سر محمدحسین کنعانی زادگان به دلیــل پرتاب ســنگ در نیمه اول تــا درگیریهای بازیکنــان کــه 7 دقیقه وقت تلف شــده به همراه داشــت. در یکی از صحنهها ســیامک نعمتی در تاش برای گرفتــن توپ از هروویه میلیچ بود اما سیاوش یزدانی با پای چپ نعمتی را نقش زمین کــرد و در ادامه زانوی او به ســر نعمتــی خورد. در همین لحظه فرشــاد احمــدزاده با ســرعت وارد معرکه شد و یزدانی را هل داد و در ادامه داریوش شــجاعیان و ســایر بازیکنــان هــم وارد درگیــری شــدند. احمــدزاده، نعمتــی و یزدانــی و عــارف غامی که تعویض شــده و روی نیمکت استقال حضور داشت، با کارت زرد موعود بنیادی فر داور بازی جریمه شــدند. البته ایــن پایان ماجرا نبود و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ساعتی پس از پایان دربی، احکام موقــت این بازی را صادر کرد که براساس آن احمدزاده تا اطاع ثانوی محروم شــد و علی کریمی، خلیل زاده، غامی، یزدانی و کنعانی زادگان نیز باید پاســخگوی خطای شدید و رفتــار غیرورزشــی خــود باشــند. دیــروز ســایت کنفدراســی­ون فوتبال آســیا در گزارشــی بــه دربی بزرگ تهران پرداخت و در بخشــی از آن نوشــت: «در این دیدار حواشــی خارج از مســتطیل سبز از اتفاقات داخل زمیــن پررنگتر بود. در این بازی، بیرانونــد پنالتــی علــی کریمــی را مهار کــرد و روز بد هافبک اســتقال بــا دریافــت کارت زرد دوم و اخراج از زمین بازی تکمیل شد.»

واکنشهایهو­ادارانوپیش­کسوتانتیمب­ازنده، بافاصله بعد از بازی شــروع شــد و دیــروز به اوج خود رسید. هواداران استقال که از باخت تیمشان

ناراحــت بودنــد، خواهان اســتعفای امیرحســین فتحی مدیرعامل این باشگاه شدند. از سوی دیگر خســرو حیدری، مدافع ســابق اســتقال یکشــنبه شب در یکی از برنامههای تلویزیون، صحبتهای قابــل تأملی به زبان آورد: «االن تیم باخته و همه حمله میکنند که آقای حســینی چرا این طور گل خــوردی و آقای کریمی چرا پنالتــی را گل نکردی. به خدا مشکل جای دیگری است، مشکل بازیکن نیست مگر شما میتوانید با یک وریا غفوری تیم را جمع کنید؟ نباید پژمان منتظری و چهار بازیکن دیگر باشــند؟ شاید بپرســید چرا من خداحافظی کــردم؟ فقــط به خاطــر همیــن مافیــای فوتبالی بــود کــه دیگــر نمیتوانســ­تم ببینــم. از هــواداران میخواهــم کــه پشــت تیــم و بازیکنــان باشــند و نیایند یک بازیکن را ســیبل انتقادات کنند.» رضا عنایتی، مهاجم ســابق اســتقال و تیــم ملی هم در برنامه «ســام صبح بخیر» گفــت: «برای من

جــای تعجب دارد که بازیکنان درک نمیکنند در چه تیمی بازی میکنند. این نقطه ضعف بزرگ استقال است که بازیکنان آن درک نمیکنند چه لباس مهمی پوشــیدهان­د. اگر جای استراماچون­ی بــودم با حســنزاده مربــی امید اســتقال تماس میگرفتــم و ‪7 6،‬ بازیکن جوان مــیآوردم و با آن بازیکنــان ادامه میدادم. متأســفانه بعضیها به خاطــر اینســتاگر­ام بازی میکننــد.» آتیا حجازی بازیکــن و مربــی پیشــین اســتقال اعتقــاد دارد افــرادی که این تیم را برای حضــور در نوزدهمین دوره لیگ برتر بســتهاند، وحشتناکتری­ن خیانت را بــه باشــگاه اســتقال کردهاند و این تیــم از نظر فوتبالی بیشخصیتتری­ن استقاِل تاریخ است. گفتنــی اســت ســایت کالچــو مرکاتو که هــر هفته عملکرد ایتالیاییه­ای شاغل در خارج از این کشور را زیر نظر میگیرد، به آندرهآ اســتراماچ­ونی نمره ضعیف 5 داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.