علیالریجان­یخطاب بهعلیرضاپن­اهیان:

نگوییدانتق­ادکردیم سخنان شما فحش و توهین به مجلس بود

Iran Newspaper - - صفحه اول -

در صفحه سیاسی بخوانید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.