تأکید سران ایران و آلمان بر لزوم احترام به اجرای برجام و رفع تحریمها

Iran Newspaper - - صفحه اول -

رئیسجمهــو­ری اســالمی ایــران و صدراعظــم آلمــان دربــاره اقدامــات الزم بــرای نجــات و تــداوم برجــام به رایزنی و تبادل نظر پرداختند و در عین حــال بر توســعه و تحکیم مناســبات و همکاریهــا­ی دوجانبــه، منطقــهای و بینالمللی تهران – برلین و عملیاتي کــردن هــر چه زودتر ســامانه ســاحات (اینستکس) تاکید کردند.

حجت االســالم والمســلمی­ن دکتر حســن روحانــی و آنــگال مــرکل ظهــر سهشــنبه به وقت نیویورک در حاشــیه هفتــاد و چهارمیــن اجــالس مجمــع عمومی سازمان ملل متحد و در محل اقامــت هیــأت کشــورمان، بــا یکدیگــر دیــدار و در خصــوص حفظ و توســعه روابــط اقتصــادي و همکاریهــا­ی دوجانبــه دو کشــور و همینطــور ابتــکار جدید دکتر روحاني براي حفظ امنیت منطقــه خلیــج فــارس موســوم بــه «ابتــکار صلح هرمز» بویژه در شــرایط حســاس منطقــه و گفتوگــو و تبــادل نظر کردند و بر عزم خود برای توسعه روابــط در بخشهــای مختلــف تأکیــد نمودند.

دکتــر روحانی در ایــن دیدار ضمن اشــاره بــه این کــه آلمان همیشــه یك شــریك بســیار مهم بــراي ایــران بوده اســت، بــر تــداوم ایــن روابط ســنتي و دوستانه تأکید نمود.

رئیــس جمهــوری همچنیــن بــا تأکیــد بــر وظایــف و مســئولیت ســایر طرف هــای برجــام و از جملــه آلمــان بــرای حفظ ایــن توافق مهم بین المللــی بعــد از خــروج یکجانبه امریــکا از آن؛ بیانیــه اخیــر فرانســه، انگلیــس و آلمــان را اتهــام زنــي بياساس به ایران عنوان کرد.

خانم آنــگال مرکل نیز در پاســخ، ضمــن تکــرار حمایــت از تــداوم برجــام، خواســتار احتــرام بــه ایــن توافــق مهــم بیــن المللــي و لغــو تحریم ها شد و بر عزم آلمان و سایر کشــورهاي اروپایــي بــراي عملیاتــي کردن ســریع تر ساحات (اینستکس) تأکید نمود.

وي همچنیــن در مــورد پیشــنهاد ائتــالف امیــد یا طــرح صلــح هرمز، گفــت: با عالقه منــدي این ابتــکار را بررســي خواهنــد کــرد و از هــر اقدام مدبرانــه بــراي کاهــش تنــش هــا در منطقه حمایت مي کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.